การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

          การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
************************

           คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมถ่ายภาพแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์ โดยการชูป้ายรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ