การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

---------------------------------

                    วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ