การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563)

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563)

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563)
การประชุมออนไลน์
วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
....................

        วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร และคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระพิจารณา ร่างข้อบังคับชมรมห้องสมุดสีเขียว และแผนการตรวรจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ