จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

********************

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยุัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ