เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
****************************************************

           วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบรรยายแนวทางการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ