การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
*****************************

             วันที่ 9 กันยายน 2563 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ให้ความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์เจษฏาพร  ปาคำวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ผู้ควบคุมการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ