ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลงนามความร่วมมือ
การดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
*****************************

             วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 7 แห่ง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ