การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

                                                                                     ************
                      เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet เพื่อหารือแผนการบริหารงานของสำนักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ