เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

เข้ารับการฝึกอบรม
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
**********

            เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 บุคลากร สายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจง วิทยากรโดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้

 

Cr.: งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ