เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน

 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน

******************************

              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากร สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.ธวัช กงเติม ณ ห้องประชุม It108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ