ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
*************

     วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครู และนักเรียน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนำเยี่ยมชมหอสมุดกลางระบบเครือข่ายในห้อง Data Center ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ