เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)
***************************

          วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 คุณมัทนา จันทร์ศรี หัวหน้างานหอสมุดกลาง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ และคุณจำรัส ด้วงดี ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์ ผ่าน Zoom) เพื่อความร่วมมือในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ