การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud

การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud

การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud
************************************

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. -12.00 น. บุคลากรฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud ผสานการทำงานด้าน Cloud Computing และ Virtualization เพื่อนำมาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ