การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 5/2564

************

           วันศุกร์ที่ 21 พฤศภาคม 2564 เวลา 10.00 น.  อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 โดยวิธีประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet เพื่อร่วมหารือการบริหารงานของหน่วยงาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ