การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันที่โพส 27 ธันวาคม 2564 ผู้ชม 201

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
************

       วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อปรึกษา หารือ และพิจารณาการบริหารงานของสำนัก โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง