โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์

โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์

โครงการอบรมบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ "หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน (ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์)" ระหว่างวันที่ 18, 25, มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ