โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และณ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ