ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ห้องสมุดมีชีวิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limitedเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ