ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ