การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365"

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365"

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม (Microsoft Education Program Manager) เป็นวิทยากรให้ความรู้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ