สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมินในครั้งนี้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ และคุณสุจิตรา จุ้ยวอน เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ