ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาการทำงานและการให้บริการต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ