ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*****************************************************

         ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมแนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 13 - 29 กุมภาพันธ์ 2563  สามารถแนะนำผ่านระบบได้ที่ >> https://library.pcru.ac.th/book