ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556

ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก ดร.ขัยณรงค์ ขันผนึกและ ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า และนางนิภา พิลาเกิด เป็นผู้ประสานงานประกัน ในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ