ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการบริหารงาน

การประเมินผลการบริหารงาน

 การประเมินผลการบริหารงาน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินในหน่วยงานระดับสำนัก-สถาบัน อยู่ในระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๙

ข่าวอื่นๆ