ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 18/2558

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 18/2558

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 18/58เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 จึงขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้้งที่ 18/2558 ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ข่าวอื่นๆ