ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ

ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯท่าน ดร.ธวัช กงเติม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

ข่าวอื่นๆ