ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบทดสอบทางการศึกษาให้กับนักเรีย... [อ่านต่อ]
25 กุมภาพันธ์ 2564
ติดตามผลการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 4 มีนาคม 2563  งานวิจัยและพัมนาซอฟต์แวร์ได้เข้าไปติดตามผลการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน... [อ่านต่อ]
4 มีนาคม 2563
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา”
ตามที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริ... [อ่านต่อ]
5 มีนาคม 2562
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ตามที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำ... [อ่านต่อ]
5 มีนาคม 2562
การอบรมการออกแบบเครื่องยินลูกบอลแบบวิถีโค้ง(Projectile)
18 กรกฎาคม 2561
 
นักศึกษาฯ คว้ารางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง การประกวด
2 กรกฎาคม 2561
 
อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายวิชาและสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์
1 มิถุนายน 2561
 
การส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (LekOboT 3D Printer)
26 มกราคม 2561
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning)
11 กันยายน. 2560
 
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง STEAM
6 กันยายน. 2560
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้อง
6 กันยายน. 2560
 
การเผยแพร่ความรู้ สู่สังคมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ
6 กันยายน. 2560
 
โครงการติดตามการใช้งานระบบ eDLTV และระบบทดสอบทางการศึกษา ครั้งที่ 2
6 กันยายน. 2560