ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 343


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธาน วันนี้มีข้อปรึกษาหารือเรื่องการวางแผนการจัดนิทรรศการงานมะขามหวาน และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1