บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานหอสมุดกลาง

งานหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา ให้บริการสารสนเทศที่หลากหลายแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่เปิดสอน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ จัดหา คัดเลือก รวบรวม และสะสมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา รวมถึงสารสนเทศท้องถิ่น จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสม ทั้งสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ อันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ จำแนกประเภท วิเคราะห์หมวดหมู่ และจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการอย่างมีระเบียบแบบแผน จัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกๆ กลุ่มทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 7 หน่วย ดังนี้

ชื่อหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นางมัทนา จันทร์ศรี 056-717100 ต่อ 2821
หน่วยบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นางสังเวียน จินดา 056-717100 ต่อ 6114
หน่วยบริการสารสนเทศ (ยืม-คืน) นางโชติกา โสดา
นางสาวดวงกมล วังคีรี
056-717100 ต่อ 6112
056-717100 ต่อ 6113
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ นายจำรัส ด้วงดี 056-717100 ต่อ 6138
หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ นายขวัญชัย บุญทองเถิง 056-717100 ต่อ 6139
หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์ 056-717100 ต่อ 2821
หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวปนัดดา วงศ์โสม 056-717100 ต่อ 6111
งานหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานในส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชณครินทร์ เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เวลาให้บริการ

- จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
- เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 16.30 น.
- ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
Phone :: 056-717100 ต่อ 2821
Email :: library@pcru.ac.th
Facebook :: หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์