ประธานกรรมการ

Team Image

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

Team Image

ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

Team Image

ผศ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

Team Image

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

Team Image

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง

เลขานุการ

Team Image

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้างาน

Team Image

นางณัฐยา สุโนพันธ์

หัวหน้างาน
บริหารและธุรการ

Team Image

นางสาวมัทนา จันทร์ศรี

หัวหน้างาน
หอสมุดกลาง

Team Image

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล

หัวหน้างาน
บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Team Image

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา

หัวหน้างาน
วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย