บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารและธุรการ

ภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารและธุรการ ภารกิจหลัก คือ งานดูแลและควบคุมนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรหลัก การจัดระบบงานเกี่ยวกับบุคลากรที่มีอยู่พร้อมกับวัสดุและครุภัณฑ์ด้วยวิธีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร หรือช่วยเหลือ จนเป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ดูแลอาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนินงานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและหน้าที่ของงานบริหารและธุรการ เป็นงานที่มีความรับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไป ขององค์กรและควบคุมกำกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ติดต่อประสานงาน โดยมีการแบ่งงานดังนี้

ชื่อหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี 056-717100 ต่อ 6104
งานธุรการสำนักฯ

นางรัตนา  ชมมัย
นางสาวจิราพรณ์ พูนมี

056-717153, 056-717100 ต่อ 2812
056-717100 ต่อ 6104,6136

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ

056-717100 ต่อ 2814, 6126

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
งานแผนปฏิบัติราชการ
งานบริหารความเสี่ยง

นางณัฐยา  สุโนพันธ์ 056-717100 ต่อ 6109

งานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
งานประชาสัมพันธ์
งานบุคคล

นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม 056-717100 ต่อ 6106
งานบริหารและธุรการ เป็นหน่วยงานในส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชณครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์