ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2564 /   เปิดดู 5398

ปรัชญา

"ศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University"

ปณิธาน

"เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์

"บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University
  2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  1. การสร้างความประทับใจการบริการ
  2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  4. การทำงานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม