Image

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 6100

อีเมล prayoon@pcru.ac.th

สายด่วน
Image

Image

Image

Image

Image

ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม