PCRU Smart University


 โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2566 /   ผู้เขียน  อภิรักษ์ อุ่นดี/  เปิดดู 767

 

 • SMART CITY " เมืองอัจฉริยะ "

     

           เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart City เป็นโครงการที่หลาย ๆ เมืองทั่วโลก พยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้เมืองที่สะดวกสบายเหมือนในฝัน เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันด้วย แนวคิด Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายรูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำเสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect)

 

THAILAND SMART CITY " เมืองอัจฉริยะประเทศไทย "

 

ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 7 ด้าน

   

 

 • SMART UNIVERSITY " มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ "

          มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (SMART UNIVERSITY) หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไปเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ ๆ สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาให้ดีขึ้น บูรณาการการบริหารจัดการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน จึงต้องมีบริการที่หลากหลาย บริการต่าง ๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ให้บริการครอบคลุม มีการใช้อุปกรณ์ทำงานอัจฉริยะอย่างกว้างขวาง มีพื้นที่สำหรับการทำงานเป็นทีมที่สะดวก มีศูนย์บริการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้แอปพลิเคชันสนับสนุนการทำงาน

องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

         มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

 • ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) เป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการที่มีอยู่และการจัดหาบริการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ การกระทำเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ แนวคิดและการใส่ใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองการพัฒนาแผนเศรษฐกิจอัจฉริยะซึ่งจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับด้านนี้ ด้วยเหตุนี้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และการสนับสนุนนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ สนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัป ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยให้นักศึกษาหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา
 • พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นการปรับปรุงการผลิตการกระจาย และการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปรับปรุงการจัดการพลังงาน และให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในร่มและกลางแจ้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริโภคขององค์ประกอบทางธรรมชาติ (เช่น น้ำ พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ) และการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางสาธารณะและเดินทางส่วนตัวเพื่อมายังมหวิทยาลัย และการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  และสนับสนุนการใช้การขนส่งอย่างยั่งยืน (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถประจำทาง และรถจักรยาน ฯลฯ 

 

 • PCRU SMART UNIVERSITY " มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการบริหารงานเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) โดยนโยบายการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2569 ในด้านการบริหารจัดการ เรื่องพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ตามแนวคิดหลัก “A Smart University in the Green Park” โดยเน้นการส่งเสริมการลด หรือประหยัดการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

 1. Smart Mobility การสัญจรอัจฉริยะ

 2. Smart Office สำนักงานอัจฉริยะ

 3. Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

 4. Smart Building อาคารอัจฉริยะ

 5. Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ

 

          จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ  ตามแนวคิดหลัก “A Smart University in the Green Park” ส่งผลให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 • PCRU SMART OUTCOME

 1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ

 2. ลดการใช้เชื้อเพลิง

 3. ลดค่าใช้จ่ายสาธารนูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)

 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

 5. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

1) โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ, เข้าถึงได้จาก http://www.thailandsmartcities.com/about.html
2)“คน” ต้องมาก่อน “เทคโนโลยี” (2) มอง “สมาร์ทซิตี้” สิงคโปร์, เข้าถึงได้จากhttps://thaipublica.org/2018/06/singapore-smart-city-1/
(3) 6 Smart Cities น่าอิจฉา ตัวอย่างเมืองดี ๆ ที่เทคโนโลยีช่วยพัฒนา, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/pulse/smart-city/32385
(4)โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ, เข้าถึงได้จาก http://www.thailandsmartciti