บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

บริบทงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ การกำหนดคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ การปรับปรุง พัฒนาระบบ จัดหา Application Software บริการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ตรงกับภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หน่วย ได้แก่ 1) หน่วยบำรุงรักษาและบริการ ระบบสารสนเทศ 2) หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 3) หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 4) หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย และ 5) หน่วยบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ แต่ละหน่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) หน่วยบำรุงรักษาและบริการระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามการร้องขอ และรองรับกับการดำเนินงานอย่างให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศ PMIS ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้ดีดังเดิม

2) หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกจัดหา บริหารจัดการ Application Software ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสมต่อองค์กร เพื่อนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการวิจัย ติดตามและตรวจสอบการใช้โปรแกรมที่งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายนำมาให้บริการ รวมทั้งบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3) หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา และบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนการใช้งานแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอกได้เป็นอย่างดี

4) หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการให้บริการห้องบันทึกสื่อการเรียนการสอน การจัดระบบกระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การดูแลระบบการบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาระบบ e-Learning ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้ระบบได้เป็นอย่างดี

5) หน่วยบริการฝึกอบรมการใช้งานสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดฝึกอบรม บริการวิชาการ สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
หน่วยบำรุงรักษาและบริการระบบสารสนเทศ 1.นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
2.นายทองสุก คำตะพล
3.นายไพบูลย์ กันยา
4.นายหรรษธร ขวัญหอม
5.นายชัยมงคล แก้วสี
6.นายศุภณัฐ กล่ำจีน
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
056-717100 ต่อ 6117
056-717100 ต่อ 6118
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
2.นายทองสุก คำตะพล
3.นายไพบูลย์ กันยา
4.นายหรรษธร ขวัญหอม
5.นายชัยมงคล แก้วสี
6.ว่าที่ร้อยตรี ชะนะพล จักรเสน
7.นายศุภณัฐ กล่ำจีน
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
056-717100 ต่อ 6117
056-717100 ต่อ 6118
056-717100 ต่อ 6116
หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1.นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
2.นายทองสุก คำตะพล
3.นายไพบูลย์ กันยา
4.นายหรรษธร ขวัญหอม
5.นายชัยมงคล แก้วสี
6.นายศุภณัฐ กล่ำจีน
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
056-717100 ต่อ 6117
056-717100 ต่อ 6118
หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่าย 1.นายชัยมงคล แก้วสี
2.ว่าที่ร้อยตรี ชะนะพล จักรเสน
3.นายศุภณัฐ กล่ำจีน
056-717100 ต่อ 6118
056-717100 ต่อ 6116
หน่วยบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 1.นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
2.นายไพบูลย์ กันยา
3.นายหรรษธร ขวัญหอม
4.นายชัยมงคล แก้วสี
5.ว่าที่ร้อยตรี ชะนะพล จักรเสน
6.นายศุภณัฐ กล่ำจีน
7.นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
056-717100 ต่อ 6117
056-717100 ต่อ 6118
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
หน่วยศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล 1.นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
2.นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย
056-717100 ต่อ 6116
056-717100 ต่อ 2833
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานในส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชณครินทร์ เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์