บุคลากรดีเด่น


 โพสต์เมื่อ 22 ธ.ค. 2564 /   เปิดดู 5768

 

ปี 2558

 

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

 

ปี 2559

 

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

 

ปี 2560

 

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

ปี 2561

 

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา

 

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ

นางณัฐยา สุโนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสกาวเดือน อ่อนโอน
พนักงานอาคาร

 

ปี 2562

 
 

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง

 

นายวิเศษ เกตุดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานทั่วไป

 

ปี 2563

 
 

อาจารย์ทัสนนทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

 

นายไพบูลย์ กันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายชัยมงคล แก้วสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นายไพโรจน์ ใจใหญ่
พนักงานอาคาร

 

ปี 2564

 

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

 

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ

 

นายจำรัส ด้วงดี
บรรณารักษ์

 

นายประสงค์ อุ่นคำยี่
พนักงานธุรการ2

นางสาวมัลลิกา งามเอี่ยม
พนักงานอาคาร

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานทั่วไป

 

ปี 2565

 

บุคลากรดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร

 

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ

 

บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงาน

ระดับดีเด่น

 

ระดับดีมาก

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นางรัตนา ชมมัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ระดับดี

 

นางมัทนา จันทร์ศรี
บรรณารักษ์ชำนาญการ

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยมงคล แก้วสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุคลากรดีเด่น กลุ่มเจ้าหน้าที่

ระดับดีเด่น

 

ระดับดีมาก

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

ระดับดี

 

ระดับดี

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

 

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

ปี 2566

 

บุคลากรดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร

 

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง

 

บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงาน

ระดับดีเด่น

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

นายทองสุก คำตะพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายขวัญชัย บุญทองเถิง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Team Image

นายไพบูลย์ กันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ระดับดี

 

 

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บุคลากรดีเด่น กลุ่มเจ้าหน้าที่

ระดับดีเด่น

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานปฏิบัติการ

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางสาวจิราภรณ์ พูนมี
พนักงานทั่วไป

 

ระดับดี

 

 

นางสาวอุ่นเรือน ศีวิไล
พนักงานอาคาร