ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2564 /   เปิดดู 6630

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการทางด้านวิชาการตามโครงสร้างและการบริหารงานของสำนัก มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ 3 อาคาร คือ อาคารบรรณราชนครินทร์, อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ปี พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่2)นับจากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ
  • ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้รับ งบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ปรับฐานะ จากฝ่ายหอสมุดเป็นสำนักวิทยบริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 21 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคาร จำนวน 12 ล้านบาท และได้นำโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้น และกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
  • ปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนจาก CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรมฟอกโปร์ เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิเตอร์
  • ปี พ.ศ. 2543 นำระบบห้องสมุด อัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มาใช้ใน การดำเนินงานห้องสมุดและให้บริการ ได้พัฒนาระบบบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบาร์โค๊ด และพัฒนางานข้อมูลหนังสือให้สามารถ สืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ปี พ.ศ. 2545 นำโปรแกรมจัดเก็บ เอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนีวารสารและ กฤตภาค และได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก

สำนักเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่อง มืออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้ง โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทำ Web site ของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain name www.ripb.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบ internet, intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เป็น 10 หน่วยงาน(กำลังรอการพิจารณากฎกระทรวง) และหนึ่งในสิบหน่วยงานดังกล่าวซึ่งมีการรวมภารกิจของสำนักวิทยบริการและ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นสำนักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)ปี พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นใหม่ภายใต้การบริหารจัดการระบบงานเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้านได้แก่


           1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain name www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบ internet , intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย

           2) ด้านวิทยบริการ คือ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร จัดบริการสารนิเทศที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำเทคโนโลยีสารนิเทศมาให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้ดำเนินการงานโครงการเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันอุดม ศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่าย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายสิ่งพิมพ์สาร-นิเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ