ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 30 30 พ.ย. 2565
2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 26 25 พ.ย. 2565
3 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 26 22 พ.ย. 2565
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  29 18 พ.ย. 2565
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 75 16 พ.ย. 2565
6 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 35 15 พ.ย. 2565
7 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 40 15 พ.ย. 2565
8 การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 36 11 พ.ย. 2565
9 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประจำปีงบประมาณ 2566 55 31 ต.ค. 2565
10 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 74 26 ต.ค. 2565
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 107 11 ต.ค. 2565
12 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 97 5 ต.ค. 2565
13 วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 94 29 ก.ย. 2565
14 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2565 128 19 ก.ย. 2565
15 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 114 8 ก.ย. 2565
16 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 189 8 ก.ย. 2565
17 โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  317 31 ส.ค. 2565
18 โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs 146 29 ส.ค. 2565
19 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2565 116 26 ส.ค. 2565
20 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 202 22 ส.ค. 2565
21 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 156 19 ส.ค. 2565
22 โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า 160 10 ส.ค. 2565
23 การประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 142 5 ส.ค. 2565
24 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2565 179 27 ก.ค. 2565
25 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 210 22 ก.ค. 2565
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 205 22 ก.ค. 2565
27 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 309 1 ก.ค. 2565
28 การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 165 29 มิ.ย. 2565
29 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 181 27 มิ.ย. 2565
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 202 15 มิ.ย. 2565
31 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน 232 14 มิ.ย. 2565
32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 237 9 มิ.ย. 2565
33 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 193 2 มิ.ย. 2565
34 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 226 31 พ.ค. 2565
35 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 205 26 พ.ค. 2565
36 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 180 25 พ.ค. 2565
37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 133 11 พ.ค. 2565
38 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 176 26 เม.ย. 2565
39 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 224 25 เม.ย. 2565
40 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 223 22 เม.ย. 2565
41 ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล 169 21 เม.ย. 2565
42 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System 203 19 เม.ย. 2565
43 วันอนุรักษ์มรดกไทย 246 1 เม.ย. 2565
44 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565 255 28 มี.ค. 2565
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 209 25 มี.ค. 2565
46 โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 337 4 มี.ค. 2565
47 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 209 28 ก.พ. 2565
48 วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 253 14 ก.พ. 2565
49 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 228 26 ม.ค. 2565
50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” 247 29 ธ.ค. 2564
51 สวัสดีปีใหม่ 2565 227 27 ธ.ค. 2564
52 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 220 27 ธ.ค. 2564
53 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 225 27 ธ.ค. 2564
54 โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 214 23 ธ.ค. 2564
55 มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง 200 20 ธ.ค. 2564
56 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 211 20 ธ.ค. 2564
57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 166 20 ธ.ค. 2564
58 แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 174 20 ธ.ค. 2564
59 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting 210 16 ธ.ค. 2564
60 หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” 180 14 ธ.ค. 2564
61 ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 192 7 ธ.ค. 2564
62 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2564 219 26 พ.ย. 2564
63 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 238 25 พ.ย. 2564
64 เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” 257 17 พ.ย. 2564
65 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 244 29 ต.ค. 2564
66 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 253 27 ต.ค. 2564
67 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 260 23 ก.ย. 2564
68 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) 307 17 ก.ย. 2564
69 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 411 27 ส.ค. 2564
70 เข้าร่วมพิธีการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 404 23 ส.ค. 2564
71 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 372 20 ส.ค. 2564
72 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563 392 18 ส.ค. 2564
73 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 416 18 ส.ค. 2564
74 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 365 5 ส.ค. 2564
75 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 346 30 ก.ค. 2564
76 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2564 302 27 ก.ค. 2564
77 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 298 22 ก.ค. 2564
78 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 270 21 ก.ค. 2564
79 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 312 19 ก.ค. 2564
80 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 271 16 ก.ค. 2564
81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 287 13 ก.ค. 2564
82 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 347 8 ก.ค. 2564
83 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 276 8 ก.ค. 2564
84 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 326 1 ก.ค. 2564
85 ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 316 1 ก.ค. 2564
86 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 278 24 มิ.ย. 2564
87 ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ 266 22 มิ.ย. 2564
88 การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 279 18 มิ.ย. 2564
89 สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 259 11 มิ.ย. 2564
90 กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน) 253 11 มิ.ย. 2564
91 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 259 21 พ.ค. 2564
92 การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud 294 19 พ.ค. 2564
93 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 241 28 เม.ย. 2564
94 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 251 16 เม.ย. 2564
95  เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 246 5 เม.ย. 2564
96 เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE 269 2 เม.ย. 2564
97 จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 280 30 มี.ค. 2564
98 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 253 29 มี.ค. 2564
99 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 265 29 มี.ค. 2564
100 ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน 246 23 มี.ค. 2564
101 การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 242 19 มี.ค. 2564
102 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ 261 17 มี.ค. 2564
103 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 254 8 มี.ค. 2564
104 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564 243 4 มี.ค. 2564
105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 242 4 มี.ค. 2564
106 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 235 1 มี.ค. 2564
107 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 239 1 มี.ค. 2564
108 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 263 19 ก.พ. 2564
109 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 269 19 ก.พ. 2564
110 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 257 16 ก.พ. 2564
111 พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564 267 11 ก.พ. 2564
112 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 253 11 ก.พ. 2564
113 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 250 11 ก.พ. 2564
114 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 250 11 ก.พ. 2564
115 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 278 8 ก.พ. 2564
116 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 244 5 ก.พ. 2564
117 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 260 5 ก.พ. 2564
118 การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 239 3 ก.พ. 2564
119 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 226 29 ม.ค. 2564
120 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 257 25 ม.ค. 2564
121 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 269 30 ธ.ค. 2563
122 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 251 25 ธ.ค. 2563
123 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 241 24 ธ.ค. 2563
124 เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 316 16 ธ.ค. 2563
125 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 238 15 ธ.ค. 2563
126 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 248 7 ธ.ค. 2563
127 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย 270 25 พ.ย. 2563
128 การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 255 24 พ.ย. 2563
129 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 247 24 พ.ย. 2563
130 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 260 9 พ.ย. 2563
131 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 282 28 ต.ค. 2563
132 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 239 28 ต.ค. 2563
133 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 292 28 ต.ค. 2563
134 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 244 19 ต.ค. 2563
135 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 269 7 ต.ค. 2563
136 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 245 24 ก.ย. 2563
137 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ 233 17 ก.ย. 2563
138 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 286 17 ก.ย. 2563
139 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563 239 16 ก.ย. 2563
140 ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 255 11 ก.ย. 2563
141 การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 243 9 ก.ย. 2563
142 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 242 8 ก.ย. 2563
143 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ 250 26 ส.ค. 2563
144 แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 264 24 ส.ค. 2563
145 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 251 24 ส.ค. 2563
146 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 250 20 ส.ค. 2563
147 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 254 11 ส.ค. 2563
148 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 253 10 ส.ค. 2563
149 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 241 31 ก.ค. 2563
150 โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 298 30 ก.ค. 2563
151 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 251 22 ก.ค. 2563
152 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 241 22 ก.ค. 2563
153 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams” 402 13 ก.ค. 2563
154 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 228 13 ก.ค. 2563
155 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 264 10 ก.ค. 2563
156 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) 281 9 ก.ค. 2563
157 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 249 3 ก.ค. 2563
158 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร 272 29 มิ.ย. 2563
159 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 240 26 มิ.ย. 2563
160 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 253 25 มิ.ย. 2563
161 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ 254 24 มิ.ย. 2563
162 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 255 23 มิ.ย. 2563
163 การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 294 22 มิ.ย. 2563
164 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 238 17 มิ.ย. 2563
165 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 263 27 พ.ค. 2563
166 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 233 16 เม.ย. 2563
167 การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19 251 25 มี.ค. 2563
168 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 227 17 มี.ค. 2563
169 โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 248 12 มี.ค. 2563
170 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 246 5 มี.ค. 2563
171 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 262 4 มี.ค. 2563
172 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 219 4 มี.ค. 2563
173 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 235 28 ก.พ. 2563
174 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 257 26 ก.พ. 2563
175 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 250 26 ก.พ. 2563
176 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 251 25 ก.พ. 2563
177 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 233 21 ก.พ. 2563
178 วันพระราชทานนามราชภัฏ 260 14 ก.พ. 2563
179 การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ 233 14 ก.พ. 2563
180 คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ 235 13 ก.พ. 2563
181 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 237 5 ก.พ. 2563
182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” 255 31 ม.ค. 2563
183 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 245 29 ม.ค. 2563
184 จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 266 27 ม.ค. 2563
185 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 256 20 ม.ค. 2563
186 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) 259 16 ม.ค. 2563
187 แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท 234 15 ม.ค. 2563
188 การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 234 14 ม.ค. 2563
189 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 283 9 ม.ค. 2563
190 การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล 238 7 ม.ค. 2563
191 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 237 7 ม.ค. 2563
192 รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 244 6 ม.ค. 2563
193 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 239 6 ม.ค. 2563
194 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 226 26 ธ.ค. 2562
195 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 234 25 ธ.ค. 2562
196 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 238 20 ธ.ค. 2562
197 การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 248 1 ธ.ค. 2562
198 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 241 29 พ.ย. 2562
199 ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที 251 26 พ.ย. 2562
200 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 273 22 พ.ย. 2562
201 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 242 20 พ.ย. 2562
202 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 230 19 พ.ย. 2562
203 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 231 19 พ.ย. 2562
204 บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท " 297 8 พ.ย. 2562
205 กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 353 6 พ.ย. 2562
206 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 223 4 พ.ย. 2562
207 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 281 30 ต.ค. 2562
208 การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 259 29 ต.ค. 2562
209 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 237 24 ต.ค. 2562
210 โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา 255 9 ต.ค. 2562
211 การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 253 2 ต.ค. 2562
212 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 248 20 ก.ย. 2562
213 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 245 4 ก.ย. 2562
214 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 268 30 ส.ค. 2562
215 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 230 19 ส.ค. 2562
216 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" 253 15 ส.ค. 2562
217 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" 242 8 ส.ค. 2562
218 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 270 31 ก.ค. 2562
219 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 244 26 ก.ค. 2562
220 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 246 25 ก.ค. 2562
221 โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" 246 23 ก.ค. 2562
222 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖ 267 22 ก.ค. 2562
223 เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน 228 4 ก.ค. 2562
224 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics” 265 2 ก.ค. 2562
225 งานสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 263 28 มิ.ย. 2562
226 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) 241 28 มิ.ย. 2562
227 การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 268 24 มิ.ย. 2562
228 การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 274 19 มิ.ย. 2562
229 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 242 18 มิ.ย. 2562
230 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 236 10 มิ.ย. 2562
231 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 262 10 มิ.ย. 2562
232 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 260 10 มิ.ย. 2562
233 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 231 10 มิ.ย. 2562
234 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 235 10 มิ.ย. 2562
235 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 236 10 มิ.ย. 2562
236 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565" 237 10 มิ.ย. 2562
237 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 2 250 10 มิ.ย. 2562
238 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 236 10 มิ.ย. 2562
239 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 253 10 มิ.ย. 2562
240 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 249 10 มิ.ย. 2562
241 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 247 10 มิ.ย. 2562
242 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 249 10 มิ.ย. 2562
243 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 242 10 มิ.ย. 2562
244 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 242 10 มิ.ย. 2562
245 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 243 10 มิ.ย. 2562
246 สัมมนาอบรม HPE Aruba Network 252 10 มิ.ย. 2562
247 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 239 10 มิ.ย. 2562
248 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  241 7 มิ.ย. 2562
249 การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 254 7 มิ.ย. 2562
250 สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) 295 7 มิ.ย. 2562
251 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 247 7 มิ.ย. 2562
252 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 245 7 มิ.ย. 2562
253 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" 222 7 มิ.ย. 2562
254 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 262 7 มิ.ย. 2562
255 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 260 7 มิ.ย. 2562
256 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 235 7 มิ.ย. 2562
257 สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science:Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 269 7 มิ.ย. 2562
258 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา"องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5" 274 7 มิ.ย. 2562
259 การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2 231 7 มิ.ย. 2562
260 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 239 7 มิ.ย. 2562
261 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 239 7 มิ.ย. 2562
262 งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 222 7 มิ.ย. 2562
263 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library 229 7 มิ.ย. 2562
264 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” 260 7 มิ.ย. 2562
265 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" 226 7 มิ.ย. 2562
266 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 235 7 มิ.ย. 2562
267 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 234 7 มิ.ย. 2562
268 เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 255 7 มิ.ย. 2562
269 กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ 231 7 มิ.ย. 2562
270 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา 251 7 มิ.ย. 2562
271 อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 261 7 มิ.ย. 2562
272 สวัสดีปีใหม่อธิการบดี 237 7 มิ.ย. 2562
273 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 231 7 มิ.ย. 2562
274 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 237 7 มิ.ย. 2562
275 โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 266 7 มิ.ย. 2562
276 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 228 7 มิ.ย. 2562
277 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 229 7 มิ.ย. 2562
278 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 226 7 มิ.ย. 2562
279 ประชุมวางแผนการสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 233 7 มิ.ย. 2562
280 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 240 7 มิ.ย. 2562
281 อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service 248 7 มิ.ย. 2562
282 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 272 7 มิ.ย. 2562
283 ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 255 7 มิ.ย. 2562
284 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ 228 7 มิ.ย. 2562
285 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 240 7 มิ.ย. 2562
286 ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 236 7 มิ.ย. 2562
287 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 250 7 มิ.ย. 2562
288 อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 251 7 มิ.ย. 2562
289 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 243 7 มิ.ย. 2562
290 เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 231 7 มิ.ย. 2562
291 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 233 7 มิ.ย. 2562
292 ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี 235 7 มิ.ย. 2562
293 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 256 22 พ.ค. 2562
294 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 223 1 พ.ค. 2562
295 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) 277 26 เม.ย. 2562
296 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 298 26 เม.ย. 2562
297 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) 247 17 เม.ย. 2562
298 การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 240 13 ก.ย. 2561
299 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 256 7 ก.ย. 2561
300 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 275 30 ส.ค. 2561
301 WUNCA ครั้งที่ 37 253 19 ก.ค. 2561
302 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 242 18 ก.ค. 2561
303 โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 231 6 ก.ค. 2561
304 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 314 29 มิ.ย. 2561
305 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 243 27 มิ.ย. 2561
306  การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ 250 18 มิ.ย. 2561
307 ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561 234 14 มิ.ย. 2561
308 เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย 277 13 มิ.ย. 2561
309 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 224 13 มิ.ย. 2561
310 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 229 11 มิ.ย. 2561
311 การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA 241 11 มิ.ย. 2561
312 การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 220 11 มิ.ย. 2561
313 ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ 237 11 มิ.ย. 2561
314 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 234 11 มิ.ย. 2561
315 กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 241 11 มิ.ย. 2561
316 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 233 11 มิ.ย. 2561
317 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 261 11 มิ.ย. 2561
318 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ 235 11 มิ.ย. 2561
319 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 235 11 มิ.ย. 2561
320 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 298 11 มิ.ย. 2561
321 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 229 11 มิ.ย. 2561
322 การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 263 11 มิ.ย. 2561
323 การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 252 11 มิ.ย. 2561
324 ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ประจำปี 2561 230 11 มิ.ย. 2561
325 การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 242 11 มิ.ย. 2561
326 โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 255 11 มิ.ย. 2561
327 โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 232 11 มิ.ย. 2561
328 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 248 11 มิ.ย. 2561
329 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 245 11 มิ.ย. 2561
330 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 242 11 มิ.ย. 2561
331 เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ 3RS และกิจกรรมรักษ์โลก GARIT กับทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 268 11 มิ.ย. 2561
332 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ PMIS 275 11 มิ.ย. 2561
333 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 254 11 มิ.ย. 2561
334 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 232 11 มิ.ย. 2561
335 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 247 11 มิ.ย. 2561
336 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 236 5 มิ.ย. 2561
337 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 259 22 พ.ค. 2561
338 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” 249 25 ธ.ค. 2560
339 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 266 22 ธ.ค. 2560
340 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry 260 19 ก.ย. 2560
341 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 249 14 ก.ย. 2560
342 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์ 258 6 ก.ย. 2560
343 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 231 5 ก.ย. 2560
344 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 261 2 ก.ย. 2560
345 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 240 2 ก.ย. 2560
346 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 253 30 ส.ค. 2560
347 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 255 3 ก.ค. 2560
348 โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 247 22 พ.ค. 2560
349 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 236 20 มี.ค. 2560
350 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 246 20 มี.ค. 2560
351 กิจกรรมงานบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์ 2017 221 31 ม.ค. 2560
352 พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 239 28 มี.ค. 2559
353 การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม 293 9 มี.ค. 2559
354 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 238 30 พ.ย. 2558
355 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" 275 31 ส.ค. 2558
356 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 239 24 ส.ค. 2558
357 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 237 8 ก.ค. 2558
358 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 232 24 มิ.ย. 2558
359 ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ 229 15 มิ.ย. 2558
360 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 221 12 มิ.ย. 2558
361 ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 263 8 มิ.ย. 2558
362 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 237 21 พ.ค. 2558
363 นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม 214 9 เม.ย. 2558
364 งานราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 243 3 เม.ย. 2558
365 โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 272 18 มี.ค. 2558
366 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 246 12 ก.พ. 2558
367 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT 264 10 ก.พ. 2558
368

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

226 1 ธ.ค. 2557
369

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

218 26 พ.ย. 2557
370

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

247 7 ต.ค. 2557
371

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

253 25 ส.ค. 2557
372

โครงการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

230 21 ก.ค. 2557
373

งานบริการเชิงรุก ตรวจเช็คนะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการฯ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนบริการตรวจเช็คระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจซ่อมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิ

231 4 ก.ค. 2557
374

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบ eDLTV

226 20 มิ.ย. 2557
375

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

343 20 มิ.ย. 2557
376

งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ 

222 9 มิ.ย. 2557
377

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23-24 เมษายน 2557

261 24 เม.ย. 2557
378

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

239 11 เม.ย. 2557
379

สรงน้ำพระและรับเสื้อวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

225 11 เม.ย. 2557
380

บรรยากาศ งานวันสงกรานต์สืบสานความผูกพัน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

229 9 เม.ย. 2557
381

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2557

226 28 มี.ค. 2557
382

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาคนพิการห่งชาติ ครั้งที่ 15 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายวิเชียร จันทรโนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

233 1 มี.ค. 2557
383

เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" การแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ วันที่ 1-6 มีนาคม 2557

226 28 ก.พ. 2557
384 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนาย คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 234 27 ม.ค. 2557
385 ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา คุณนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา คุณชลิต เขียวพุ่มพวง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Press Center งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา 232 26 ม.ค. 2557
386 เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" เมืองมะขามหวานเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 229 23 ม.ค. 2557
387 ภาพบรรยากาศการตั้งบูทสำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ ณ งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ 223 22 ม.ค. 2557
388 คณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 231 18 ม.ค. 2557
389 ขอแสดงความยินดีกับ คุณออมสิน พรมแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 226 16 ม.ค. 2557
390 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 267 15 ม.ค. 2557
391 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 245 15 ม.ค. 2557
392 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 231 7 ม.ค. 2557
393 ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำนักวิทยบริการฯ 244 29 ธ.ค. 2556
394

บรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

231 23 ธ.ค. 2556
395

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ระยะที่ 2 (2 พฤษภาคม 2556)

226 3 ธ.ค. 2556
396 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (English for working staff) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 213 28 ต.ค. 2556
397 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ และเลี้ยงส่งอำลาบุคลากรคนเก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 222 3 ต.ค. 2556
398 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556 213 24 ก.ย. 2556
399 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 223 20 ก.ย. 2556
400 โครงการพัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 252 19 ก.ย. 2556
401 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสารสนเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 379 16 ส.ค. 2556
402 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 238 15 ส.ค. 2556
403 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 232 15 ส.ค. 2556
404 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 385 15 ส.ค. 2556
405 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 224 5 ก.ค. 2556
406 เตรียมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) 239 3 ก.ค. 2556
407 สงกรานต์ 2556 226 10 เม.ย. 2556
408 อบรมระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 236 6 ก.พ. 2556
409 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 114 3 ม.ค. 2556