ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 83 29 ก.พ. 2567
2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 55 28 ก.พ. 2567
3 การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ " 101 22 ก.พ. 2567
4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 34 21 ก.พ. 2567
5 หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น 152 19 ก.พ. 2567
6 บรรยากาศสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 536 17 ก.พ. 2567
7 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 166 14 ก.พ. 2567
8 การจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566  145 10 ก.พ. 2567
9 เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 57 8 ก.พ. 2567
10 การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 272 1 ก.พ. 2567
11 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 206 31 ม.ค. 2567
12 การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 191 26 ม.ค. 2567
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 2779 26 ม.ค. 2567
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 2528 23 ม.ค. 2567
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 332 22 ม.ค. 2567
16 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 198 22 ม.ค. 2567
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2 2376 18 ม.ค. 2567
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 726 16 ม.ค. 2567
19 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 266 15 ม.ค. 2567
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 400 12 ม.ค. 2567
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 353 9 ม.ค. 2567
22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 4015 27 ธ.ค. 2566
23 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 214 27 ธ.ค. 2566
24 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 12/2566 197 26 ธ.ค. 2566
25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567  221 25 ธ.ค. 2566
26 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 220 25 ธ.ค. 2566
27 แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ 238 22 ธ.ค. 2566
28 โครงการอบรมความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 241 20 ธ.ค. 2566
29 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 224 19 ธ.ค. 2566
30 ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พศ.2566 88 19 ธ.ค. 2566
31 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 354 8 ธ.ค. 2566
32 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานหอสมุดกลาง 178 7 ธ.ค. 2566
33 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 76 6 ธ.ค. 2566
34 การประชุมคณะกรรมฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 248 1 ธ.ค. 2566
35 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2566 205 30 พ.ย. 2566
36 การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทันแฮกเกอร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 549 25 พ.ย. 2566
37 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 486 24 พ.ย. 2566
38 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 107 24 พ.ย. 2566
39 การบรรยายพิเศษ เรื่องทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 354 24 พ.ย. 2566
40 การอภิปรายร่วมในหัวข้อ Smart City เมืองอัจฉริยะ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 396 24 พ.ย. 2566
41 การบรรยายนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 504 24 พ.ย. 2566
42 ประมวลภาพบูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 483 24 พ.ย. 2566
43 ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด 196 22 พ.ย. 2566
44 ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม การซ่อมบำรุงสมาร์โฟน รุ่นใหม่ในระบบ 5G 6341 21 พ.ย. 2566
45 กิจกรรม Big Cleaning Day  305 14 พ.ย. 2566
46 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา. 238 13 พ.ย. 2566
47 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City 199 10 พ.ย. 2566
48 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ 104 6 พ.ย. 2566
49 การประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 360 2 พ.ย. 2566
50 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566 565 27 ต.ค. 2566
51 เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  833 27 ต.ค. 2566
52 การสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 375 26 ต.ค. 2566
53 การประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2566 387 20 ต.ค. 2566
54 โครงการห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 635 4 ต.ค. 2566
55 การติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย 786 26 ก.ย. 2566
56 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2566 2734 25 ก.ย. 2566
57 เข้าร่วมงานสัมมนา Huawei Tech Day 351 15 ก.ย. 2566
58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 567 13 ก.ย. 2566
59 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป 115 11 ก.ย. 2566
60 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 363 8 ก.ย. 2566
61 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 445 8 ก.ย. 2566
62 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 720 30 ส.ค. 2566
63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IoT 443 28 ส.ค. 2566
64 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดทำข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 4329 23 ส.ค. 2566
65 เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติในระดับประเทศประจำปี 2566 362 18 ส.ค. 2566
66 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 270 16 ส.ค. 2566
67  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  428 10 ส.ค. 2566
68 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2566 4667 9 ส.ค. 2566
69 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  432 9 ส.ค. 2566
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “Metaverse บูรณาการโลกเสมือนจริง ด้วย Mozilla Hubs” 316 7 ส.ค. 2566
71 การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 217 25 ก.ค. 2566
72 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 69 24 ก.ค. 2566
73 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566 100 21 ก.ค. 2566
74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer) รุ่นที่ 1” 241 18 ก.ค. 2566
75 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)” 870 17 ก.ค. 2566
76 เข้าร่วมการจัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic) ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ  242 14 ก.ค. 2566
77 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ 265 14 ก.ค. 2566
78 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 288 14 ก.ค. 2566
79 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 803 5 ก.ค. 2566
80 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2 6011 30 มิ.ย. 2566
81 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2566 6312 21 มิ.ย. 2566
82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 328 19 มิ.ย. 2566
83 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  352 14 มิ.ย. 2566
84 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดลิขสิทธิ์” 369 9 มิ.ย. 2566
85 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 6867 8 มิ.ย. 2566
86 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 377 2 มิ.ย. 2566
87 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 152 23 พ.ค. 2566
88 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 295 19 พ.ค. 2566
89 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 6530 19 พ.ค. 2566
90 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6700 15 พ.ค. 2566
91 ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 249 8 พ.ค. 2566
92 โครงการอบรมการสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market 296 27 เม.ย. 2566
93 การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ 251 25 เม.ย. 2566
94 การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 230 24 เม.ย. 2566
95 การอบรมการสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point 461 20 เม.ย. 2566
96 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 129 19 เม.ย. 2566
97 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7259 10 เม.ย. 2566
98 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 234 4 เม.ย. 2566
99 Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้ 273 3 เม.ย. 2566
100 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 245 31 มี.ค. 2566
101 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 222 27 มี.ค. 2566
102 โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง 311 21 มี.ค. 2566
103 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 152 15 มี.ค. 2566
104 งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 285 10 มี.ค. 2566
105 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 171 9 มี.ค. 2566
106 โครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital) 198 9 มี.ค. 2566
107 English for Fun 2023 ครั้งที่ 4 317 3 มี.ค. 2566
108 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน 208 27 ก.พ. 2566
109 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 210 24 ก.พ. 2566
110 English for Fun 2023 ครั้งที่ 3 212 24 ก.พ. 2566
111 English for Fun 2023 ครั้งที่ 2 238 17 ก.พ. 2566
112 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2566 204 15 ก.พ. 2566
113 งานวันราชภัฏ 66 293 14 ก.พ. 2566
114 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 219 9 ก.พ. 2566
115 English for Fun 2023 ครั้งที่ 1 212 3 ก.พ. 2566
116 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา 256 1 ก.พ. 2566
117 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 163 31 ม.ค. 2566
118 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (8แห่ง) 215 27 ม.ค. 2566
119 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 201 26 ม.ค. 2566
120 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 356 25 ม.ค. 2566
121 การสอบ Pre-Test ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 181 23 ม.ค. 2566
122 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 205 18 ม.ค. 2566
123 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 248 6 ม.ค. 2566
124 ทำบุญใส่บาตร สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 219 28 ธ.ค. 2565
125 ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบปฏิทิน ปีพ.ศ.2566 236 27 ธ.ค. 2565
126 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2565 267 26 ธ.ค. 2565
127 การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 220 16 ธ.ค. 2565
128 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  274 9 ธ.ค. 2565
129 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 354 6 ธ.ค. 2565
130 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 256 30 พ.ย. 2565
131 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 380 25 พ.ย. 2565
132 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 238 22 พ.ย. 2565
133 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  263 18 พ.ย. 2565
134 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 400 16 พ.ย. 2565
135 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 233 15 พ.ย. 2565
136 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 246 15 พ.ย. 2565
137 การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 242 11 พ.ย. 2565
138 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประจำปีงบประมาณ 2566 292 31 ต.ค. 2565
139 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 321 26 ต.ค. 2565
140 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 306 11 ต.ค. 2565
141 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 307 5 ต.ค. 2565
142 วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 351 29 ก.ย. 2565
143 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2565 348 19 ก.ย. 2565
144 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 287 8 ก.ย. 2565
145 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 562 8 ก.ย. 2565
146 โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  568 31 ส.ค. 2565
147 โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs 336 29 ส.ค. 2565
148 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2565 320 26 ส.ค. 2565
149 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 410 22 ส.ค. 2565
150 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 369 19 ส.ค. 2565
151 โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า 533 10 ส.ค. 2565
152 การประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 384 5 ส.ค. 2565
153 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2565 406 27 ก.ค. 2565
154 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 418 22 ก.ค. 2565
155 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 412 22 ก.ค. 2565
156 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 537 1 ก.ค. 2565
157 การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 392 29 มิ.ย. 2565
158 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 403 27 มิ.ย. 2565
159 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 419 15 มิ.ย. 2565
160 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน 413 14 มิ.ย. 2565
161 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 456 9 มิ.ย. 2565
162 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 385 2 มิ.ย. 2565
163 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 450 31 พ.ค. 2565
164 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 397 26 พ.ค. 2565
165 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 323 25 พ.ค. 2565
166 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 295 11 พ.ค. 2565
167 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 372 26 เม.ย. 2565
168 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 578 25 เม.ย. 2565
169 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 488 22 เม.ย. 2565
170 ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล 315 21 เม.ย. 2565
171 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System 525 19 เม.ย. 2565
172 วันอนุรักษ์มรดกไทย 546 1 เม.ย. 2565
173 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565 424 28 มี.ค. 2565
174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 387 25 มี.ค. 2565
175 โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 544 4 มี.ค. 2565
176 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 390 28 ก.พ. 2565
177 วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 399 14 ก.พ. 2565
178 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 397 26 ม.ค. 2565
179 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” 420 29 ธ.ค. 2564
180 สวัสดีปีใหม่ 2565 443 27 ธ.ค. 2564
181 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 362 27 ธ.ค. 2564
182 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 403 27 ธ.ค. 2564
183 โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 359 23 ธ.ค. 2564
184 มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง 327 20 ธ.ค. 2564
185 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 345 20 ธ.ค. 2564
186 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 292 20 ธ.ค. 2564
187 แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 297 20 ธ.ค. 2564
188 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting 338 16 ธ.ค. 2564
189 หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” 317 14 ธ.ค. 2564
190 ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 326 7 ธ.ค. 2564
191 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2564 348 26 พ.ย. 2564
192 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 353 25 พ.ย. 2564
193 เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” 398 17 พ.ย. 2564
194 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 360 29 ต.ค. 2564
195 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 418 27 ต.ค. 2564
196 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 384 23 ก.ย. 2564
197 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) 455 17 ก.ย. 2564
198 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 540 27 ส.ค. 2564
199 เข้าร่วมพิธีการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 533 23 ส.ค. 2564
200 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 510 20 ส.ค. 2564
201 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563 504 18 ส.ค. 2564
202 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 533 18 ส.ค. 2564
203 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 483 5 ส.ค. 2564
204 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 471 30 ก.ค. 2564
205 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2564 419 27 ก.ค. 2564
206 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 413 22 ก.ค. 2564
207 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 384 21 ก.ค. 2564
208 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 461 19 ก.ค. 2564
209 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 385 16 ก.ค. 2564
210 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 404 13 ก.ค. 2564
211 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 463 8 ก.ค. 2564
212 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 385 8 ก.ค. 2564
213 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 450 1 ก.ค. 2564
214 ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 468 1 ก.ค. 2564
215 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 394 24 มิ.ย. 2564
216 ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ 369 22 มิ.ย. 2564
217 การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 400 18 มิ.ย. 2564
218 สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 361 11 มิ.ย. 2564
219 กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน) 360 11 มิ.ย. 2564
220 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 359 21 พ.ค. 2564
221 การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud 406 19 พ.ค. 2564
222 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 336 28 เม.ย. 2564
223 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 369 16 เม.ย. 2564
224  เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 352 5 เม.ย. 2564
225 เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE 366 2 เม.ย. 2564
226 จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 392 30 มี.ค. 2564
227 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 356 29 มี.ค. 2564
228 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 370 29 มี.ค. 2564
229 ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน 342 23 มี.ค. 2564
230 การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 355 19 มี.ค. 2564
231 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ 368 17 มี.ค. 2564
232 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 347 8 มี.ค. 2564
233 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564 367 4 มี.ค. 2564
234 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 336 4 มี.ค. 2564
235 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 335 1 มี.ค. 2564
236 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 346 1 มี.ค. 2564
237 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 362 19 ก.พ. 2564
238 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 364 19 ก.พ. 2564
239 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 362 16 ก.พ. 2564
240 พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564 368 11 ก.พ. 2564
241 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 354 11 ก.พ. 2564
242 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 344 11 ก.พ. 2564
243 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 350 11 ก.พ. 2564
244 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 403 8 ก.พ. 2564
245 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 385 5 ก.พ. 2564
246 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 365 5 ก.พ. 2564
247 การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 341 3 ก.พ. 2564
248 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 342 29 ม.ค. 2564
249 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 349 25 ม.ค. 2564
250 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 377 30 ธ.ค. 2563
251 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 370 25 ธ.ค. 2563
252 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 372 24 ธ.ค. 2563
253 เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 408 16 ธ.ค. 2563
254 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 351 15 ธ.ค. 2563
255 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 464 7 ธ.ค. 2563
256 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย 416 25 พ.ย. 2563
257 การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 351 24 พ.ย. 2563
258 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 379 24 พ.ย. 2563
259 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 367 9 พ.ย. 2563
260 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 383 28 ต.ค. 2563
261 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 346 28 ต.ค. 2563
262 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 387 28 ต.ค. 2563
263 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 351 19 ต.ค. 2563
264 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 363 7 ต.ค. 2563
265 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 342 24 ก.ย. 2563
266 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ 335 17 ก.ย. 2563
267 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 381 17 ก.ย. 2563
268 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563 336 16 ก.ย. 2563
269 ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 357 11 ก.ย. 2563
270 การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 358 9 ก.ย. 2563
271 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 345 8 ก.ย. 2563
272 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ 386 26 ส.ค. 2563
273 แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 373 24 ส.ค. 2563
274 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 354 24 ส.ค. 2563
275 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 358 20 ส.ค. 2563
276 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 382 11 ส.ค. 2563
277 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 392 10 ส.ค. 2563
278 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 401 31 ก.ค. 2563
279 โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 418 30 ก.ค. 2563
280 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 386 22 ก.ค. 2563
281 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 340 22 ก.ค. 2563
282 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams” 598 13 ก.ค. 2563
283 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 358 13 ก.ค. 2563
284 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 371 10 ก.ค. 2563
285 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) 395 9 ก.ค. 2563
286 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 357 3 ก.ค. 2563
287 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร 378 29 มิ.ย. 2563
288 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 348 26 มิ.ย. 2563
289 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 366 25 มิ.ย. 2563
290 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ 346 24 มิ.ย. 2563
291 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 348 23 มิ.ย. 2563
292 การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 396 22 มิ.ย. 2563
293 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 374 17 มิ.ย. 2563
294 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 373 27 พ.ค. 2563
295 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 328 16 เม.ย. 2563
296 การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19 356 25 มี.ค. 2563
297 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 331 17 มี.ค. 2563
298 โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 392 12 มี.ค. 2563
299 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 345 5 มี.ค. 2563
300 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 361 4 มี.ค. 2563
301 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 312 4 มี.ค. 2563
302 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 334 28 ก.พ. 2563
303 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 436 26 ก.พ. 2563
304 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 351 26 ก.พ. 2563
305 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 385 25 ก.พ. 2563
306 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 356 21 ก.พ. 2563
307 วันพระราชทานนามราชภัฏ 399 14 ก.พ. 2563
308 การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ 331 14 ก.พ. 2563
309 คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ 345 13 ก.พ. 2563
310 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 340 5 ก.พ. 2563
311 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” 381 31 ม.ค. 2563
312 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 357 29 ม.ค. 2563
313 จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 457 27 ม.ค. 2563
314 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 370 20 ม.ค. 2563
315 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) 386 16 ม.ค. 2563
316 แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท 329 15 ม.ค. 2563
317 การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 331 14 ม.ค. 2563
318 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 389 9 ม.ค. 2563
319 การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล 331 7 ม.ค. 2563
320 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 340 7 ม.ค. 2563
321 รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 361 6 ม.ค. 2563
322 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 349 6 ม.ค. 2563
323 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 334 26 ธ.ค. 2562
324 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 346 25 ธ.ค. 2562
325 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 338 20 ธ.ค. 2562
326 การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 347 1 ธ.ค. 2562
327 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 356 29 พ.ย. 2562
328 ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที 356 26 พ.ย. 2562
329 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 377 22 พ.ย. 2562
330 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 382 20 พ.ย. 2562
331 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 348 19 พ.ย. 2562
332 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 339 19 พ.ย. 2562
333 บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท " 401 8 พ.ย. 2562
334 กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 622 6 พ.ย. 2562
335 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 322 4 พ.ย. 2562
336 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 447 30 ต.ค. 2562
337 การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 363 29 ต.ค. 2562
338 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 351 24 ต.ค. 2562
339 โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา 388 9 ต.ค. 2562
340 การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 391 2 ต.ค. 2562
341 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 346 20 ก.ย. 2562
342 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 356 4 ก.ย. 2562
343 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 368 30 ส.ค. 2562
344 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 329 19 ส.ค. 2562
345 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" 377 15 ส.ค. 2562
346 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" 347 8 ส.ค. 2562
347 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 383 31 ก.ค. 2562
348 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 351 26 ก.ค. 2562
349 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 342 25 ก.ค. 2562
350 โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" 369 23 ก.ค. 2562
351 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖ 364 22 ก.ค. 2562
352 เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน 327 4 ก.ค. 2562
353 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics” 365 2 ก.ค. 2562
354 งานสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 382 28 มิ.ย. 2562
355 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) 357 28 มิ.ย. 2562
356 การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 370 24 มิ.ย. 2562
357 การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 392 19 มิ.ย. 2562
358 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 363 18 มิ.ย. 2562
359 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 400 10 มิ.ย. 2562
360 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 366 10 มิ.ย. 2562
361 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 398 10 มิ.ย. 2562
362 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 331 10 มิ.ย. 2562
363 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 353 10 มิ.ย. 2562
364 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 340 10 มิ.ย. 2562
365 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565" 338 10 มิ.ย. 2562
366 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 2 350 10 มิ.ย. 2562
367 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 331 10 มิ.ย. 2562
368 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 356 10 มิ.ย. 2562
369 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 364 10 มิ.ย. 2562
370 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 393 10 มิ.ย. 2562
371 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 345 10 มิ.ย. 2562
372 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 367 10 มิ.ย. 2562
373 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 340 10 มิ.ย. 2562
374 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 344 10 มิ.ย. 2562
375 สัมมนาอบรม HPE Aruba Network 373 10 มิ.ย. 2562
376 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 341 10 มิ.ย. 2562
377 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  338 7 มิ.ย. 2562
378 การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 354 7 มิ.ย. 2562
379 สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) 442 7 มิ.ย. 2562
380 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 345 7 มิ.ย. 2562
381 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 370 7 มิ.ย. 2562
382 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" 333 7 มิ.ย. 2562
383 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 365 7 มิ.ย. 2562
384 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 367 7 มิ.ย. 2562
385 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 344 7 มิ.ย. 2562
386 สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science:Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 419 7 มิ.ย. 2562
387 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา"องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5" 378 7 มิ.ย. 2562
388 การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2 335 7 มิ.ย. 2562
389 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 414 7 มิ.ย. 2562
390 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 345 7 มิ.ย. 2562
391 งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 327 7 มิ.ย. 2562
392 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library 326 7 มิ.ย. 2562
393 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” 427 7 มิ.ย. 2562
394 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" 331 7 มิ.ย. 2562
395 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 335 7 มิ.ย. 2562
396 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 337 7 มิ.ย. 2562
397 เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 398 7 มิ.ย. 2562
398 กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ 332 7 มิ.ย. 2562
399 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา 351 7 มิ.ย. 2562
400 อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 370 7 มิ.ย. 2562
401 สวัสดีปีใหม่อธิการบดี 347 7 มิ.ย. 2562
402 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 365 7 มิ.ย. 2562
403 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 336 7 มิ.ย. 2562
404 โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 387 7 มิ.ย. 2562
405 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 326 7 มิ.ย. 2562
406 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 338 7 มิ.ย. 2562
407 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 335 7 มิ.ย. 2562
408 ประชุมวางแผนการสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 333 7 มิ.ย. 2562
409 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 341 7 มิ.ย. 2562
410 อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service 366 7 มิ.ย. 2562
411 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 385 7 มิ.ย. 2562
412 ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 361 7 มิ.ย. 2562
413 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ 335 7 มิ.ย. 2562
414 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 341 7 มิ.ย. 2562
415 ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 340 7 มิ.ย. 2562
416 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 371 7 มิ.ย. 2562
417 อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 359 7 มิ.ย. 2562
418 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 350 7 มิ.ย. 2562
419 เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 345 7 มิ.ย. 2562
420 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 337 7 มิ.ย. 2562
421 ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี 343 7 มิ.ย. 2562
422 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 417 22 พ.ค. 2562
423 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 324 1 พ.ค. 2562
424 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) 380 26 เม.ย. 2562
425 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 404 26 เม.ย. 2562
426 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) 354 17 เม.ย. 2562
427 การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 385 13 ก.ย. 2561
428 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 356 7 ก.ย. 2561
429 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 388 30 ส.ค. 2561
430 WUNCA ครั้งที่ 37 444 19 ก.ค. 2561
431 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 351 18 ก.ค. 2561
432 โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 336 6 ก.ค. 2561
433 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 438 29 มิ.ย. 2561
434 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 367 27 มิ.ย. 2561
435  การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ 356 18 มิ.ย. 2561
436 ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561 342 14 มิ.ย. 2561
437 เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย 401 13 มิ.ย. 2561
438 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 336 13 มิ.ย. 2561
439 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 327 11 มิ.ย. 2561
440 การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA 368 11 มิ.ย. 2561
441 การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 325 11 มิ.ย. 2561
442 ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ 334 11 มิ.ย. 2561
443 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 349 11 มิ.ย. 2561
444 กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 360 11 มิ.ย. 2561
445 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 349 11 มิ.ย. 2561
446 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 378 11 มิ.ย. 2561
447 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ 333 11 มิ.ย. 2561
448 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 355 11 มิ.ย. 2561
449 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 429 11 มิ.ย. 2561
450 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 338 11 มิ.ย. 2561
451 การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 391 11 มิ.ย. 2561
452 การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 417 11 มิ.ย. 2561
453 ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ประจำปี 2561 347 11 มิ.ย. 2561
454 การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 364 11 มิ.ย. 2561
455 โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 360 11 มิ.ย. 2561
456 โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 330 11 มิ.ย. 2561
457 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 370 11 มิ.ย. 2561
458 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 353 11 มิ.ย. 2561
459 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 339 11 มิ.ย. 2561
460 เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ 3RS และกิจกรรมรักษ์โลก GARIT กับทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 398 11 มิ.ย. 2561
461 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ PMIS 377 11 มิ.ย. 2561
462 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 357 11 มิ.ย. 2561
463 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 334 11 มิ.ย. 2561
464 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 360 11 มิ.ย. 2561
465 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 339 5 มิ.ย. 2561
466 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 373 22 พ.ค. 2561
467 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” 355 25 ธ.ค. 2560
468 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 373 22 ธ.ค. 2560
469 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry 394 19 ก.ย. 2560
470 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 424 14 ก.ย. 2560
471 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์ 361 6 ก.ย. 2560
472 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 335 5 ก.ย. 2560
473 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 367 2 ก.ย. 2560
474 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 333 2 ก.ย. 2560
475 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 354 30 ส.ค. 2560
476 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 405 3 ก.ค. 2560
477 โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 355 22 พ.ค. 2560
478 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 339 20 มี.ค. 2560
479 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 378 20 มี.ค. 2560
480 กิจกรรมงานบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์ 2017 326 31 ม.ค. 2560
481 พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 340 28 มี.ค. 2559
482 การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม 395 9 มี.ค. 2559
483 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 337 30 พ.ย. 2558
484 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" 376 31 ส.ค. 2558
485 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 338 24 ส.ค. 2558
486 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 334 8 ก.ค. 2558
487 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 336 24 มิ.ย. 2558
488 ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ 324 15 มิ.ย. 2558
489 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 319 12 มิ.ย. 2558
490 ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 473 8 มิ.ย. 2558
491 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 331 21 พ.ค. 2558
492 นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม 315 9 เม.ย. 2558
493 งานราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 383 3 เม.ย. 2558
494 โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 371 18 มี.ค. 2558
495 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 356 12 ก.พ. 2558
496 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT 379 10 ก.พ. 2558
497

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

326 1 ธ.ค. 2557
498

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

316 26 พ.ย. 2557
499

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

370 7 ต.ค. 2557
500

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

356 25 ส.ค. 2557
501

โครงการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

336 21 ก.ค. 2557
502

งานบริการเชิงรุก ตรวจเช็คนะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการฯ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนบริการตรวจเช็คระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจซ่อมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิ

342 4 ก.ค. 2557
503

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบ eDLTV

341 20 มิ.ย. 2557
504

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

453 20 มิ.ย. 2557
505

งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ 

330 9 มิ.ย. 2557
506

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23-24 เมษายน 2557

370 24 เม.ย. 2557
507

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

344 11 เม.ย. 2557
508

สรงน้ำพระและรับเสื้อวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

343 11 เม.ย. 2557
509

บรรยากาศ งานวันสงกรานต์สืบสานความผูกพัน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

350 9 เม.ย. 2557
510

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2557

325 28 มี.ค. 2557
511

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาคนพิการห่งชาติ ครั้งที่ 15 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายวิเชียร จันทรโนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

353 1 มี.ค. 2557
512

เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" การแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ วันที่ 1-6 มีนาคม 2557

330 28 ก.พ. 2557
513 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนาย คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 331 27 ม.ค. 2557
514 ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา คุณนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา คุณชลิต เขียวพุ่มพวง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Press Center งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา 336 26 ม.ค. 2557
515 เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" เมืองมะขามหวานเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 329 23 ม.ค. 2557
516 ภาพบรรยากาศการตั้งบูทสำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ ณ งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ 325 22 ม.ค. 2557
517 คณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 338 18 ม.ค. 2557
518 ขอแสดงความยินดีกับ คุณออมสิน พรมแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 332 16 ม.ค. 2557
519 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 387 15 ม.ค. 2557
520 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 373 15 ม.ค. 2557
521 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 342 7 ม.ค. 2557
522 ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำนักวิทยบริการฯ 355 29 ธ.ค. 2556
523

บรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

359 23 ธ.ค. 2556
524

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ระยะที่ 2 (2 พฤษภาคม 2556)

331 3 ธ.ค. 2556
525 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (English for working staff) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 318 28 ต.ค. 2556
526 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ และเลี้ยงส่งอำลาบุคลากรคนเก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 341 3 ต.ค. 2556
527 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556 327 24 ก.ย. 2556
528 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 327 20 ก.ย. 2556
529 โครงการพัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 374 19 ก.ย. 2556
530 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสารสนเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 499 16 ส.ค. 2556
531 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 352 15 ส.ค. 2556
532 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 339 15 ส.ค. 2556
533 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 498 15 ส.ค. 2556
534 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 332 5 ก.ค. 2556
535 เตรียมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) 358 3 ก.ค. 2556
536 สงกรานต์ 2556 342 10 เม.ย. 2556
537 อบรมระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 355 6 ก.พ. 2556
538 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 131 3 ม.ค. 2556