ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People ให้ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก 97 18 มิ.ย. 2567
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 5 290 12 มิ.ย. 2567
3 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 113 11 มิ.ย. 2567
4 การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 1545 29 พ.ค. 2567
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 4 290 29 พ.ค. 2567
6 ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 227 29 พ.ค. 2567
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 3 297 27 พ.ค. 2567
8 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 5/2567 1522 24 พ.ค. 2567
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Open Source  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” 334 23 พ.ค. 2567
10 โครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากร 875 22 พ.ค. 2567
11 ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันการศึกษาใหม่ 301 17 พ.ค. 2567
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 2 218 16 พ.ค. 2567
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress รุ่นที่ 1 308 13 พ.ค. 2567
14 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบสถานที่รายการครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 708 24 เม.ย. 2567
15 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2567 3455 23 เม.ย. 2567
16 การประชุมชี้แจงแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระัดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 213 18 เม.ย. 2567
17 อบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 8 422 5 เม.ย. 2567
18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 488 4 เม.ย. 2567
19 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2567  1527 2 เม.ย. 2567
20 การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอสมุดกลาง 604 1 เม.ย. 2567
21 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้น​พื้นฐาน​ (Basic Java Programming) 273 25 มี.ค. 2567
22 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 4897 22 มี.ค. 2567
23 ร่วมแรง ร่วมใจ กับกิจกรรม 5 ส 4855 22 มี.ค. 2567
24 หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับ อบต.สะเดียงเพื่อผลักดันให้พื้นที่ตำบลสะเดียงเป็นเมือง Smart City เพื่อรองรับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 323 21 มี.ค. 2567
25 หารือการนำระบบ IOT ไปใช้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 139 20 มี.ค. 2567
26 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567 6270 19 มี.ค. 2567
27 การอบรมหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX-UI) 273 18 มี.ค. 2567
28 การประชุมหารือการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5520 15 มี.ค. 2567
29 การประชุมติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร​รายบุคคล​ IDP 324 13 มี.ค. 2567
30 การหารือความร่วมมือการพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ 280 12 มี.ค. 2567
31 การอบรมหลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์​ 411 11 มี.ค. 2567
32 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)  1449 8 มี.ค. 2567
33 การสอบชุดข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 95 8 มี.ค. 2567
34 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 7338 6 มี.ค. 2567
35 การสอบชุดข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 471 6 มี.ค. 2567
36 การติดตามผลการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษานักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 260 4 มี.ค. 2567
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 279 29 ก.พ. 2567
38 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 238 28 ก.พ. 2567
39 การอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ " 212 22 ก.พ. 2567
40 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14 110 21 ก.พ. 2567
41 หารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น 248 19 ก.พ. 2567
42 บรรยากาศสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 669 17 ก.พ. 2567
43 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 241 14 ก.พ. 2567
44 การจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566  267 10 ก.พ. 2567
45 เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 181 8 ก.พ. 2567
46 การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 372 1 ก.พ. 2567
47 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 261 31 ม.ค. 2567
48 การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567 317 26 ม.ค. 2567
49 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 4 10896 26 ม.ค. 2567
50 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 3 10377 23 ม.ค. 2567
51 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 410 22 ม.ค. 2567
52 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 254 22 ม.ค. 2567
53 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2 8227 18 ม.ค. 2567
54 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 817 16 ม.ค. 2567
55 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 327 15 ม.ค. 2567
56 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 497 12 ม.ค. 2567
57 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 451 9 ม.ค. 2567
58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 6238 27 ธ.ค. 2566
59 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 283 27 ธ.ค. 2566
60 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 12/2566 248 26 ธ.ค. 2566
61 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบคู่มือทางวิชาการ ประจำปี 2567  305 25 ธ.ค. 2566
62 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 289 25 ธ.ค. 2566
63 แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ 287 22 ธ.ค. 2566
64 โครงการอบรมความปลอดภัย เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 320 20 ธ.ค. 2566
65 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 293 19 ธ.ค. 2566
66 ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พศ.2566 147 19 ธ.ค. 2566
67 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 410 8 ธ.ค. 2566
68 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานหอสมุดกลาง 231 7 ธ.ค. 2566
69 การตรวจติดตามระบบบริหารคุณมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 132 6 ธ.ค. 2566
70 การประชุมคณะกรรมฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 308 1 ธ.ค. 2566
71 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2566 259 30 พ.ย. 2566
72 การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทันแฮกเกอร์ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 614 25 พ.ย. 2566
73 การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 545 24 พ.ย. 2566
74 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจชุมชน ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 170 24 พ.ย. 2566
75 การบรรยายพิเศษ เรื่องทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 441 24 พ.ย. 2566
76 การอภิปรายร่วมในหัวข้อ Smart City เมืองอัจฉริยะ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 494 24 พ.ย. 2566
77 การบรรยายนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 577 24 พ.ย. 2566
78 ประมวลภาพบูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 544 24 พ.ย. 2566
79 ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริด 267 22 พ.ย. 2566
80 ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม การซ่อมบำรุงสมาร์โฟน รุ่นใหม่ในระบบ 5G 12722 21 พ.ย. 2566
81 กิจกรรม Big Cleaning Day  370 14 พ.ย. 2566
82 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา. 282 13 พ.ย. 2566
83 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City 273 10 พ.ย. 2566
84 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ 161 6 พ.ย. 2566
85 การประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 419 2 พ.ย. 2566
86 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566 613 27 ต.ค. 2566
87 เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  889 27 ต.ค. 2566
88 การสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 453 26 ต.ค. 2566
89 การประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 และการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2566 437 20 ต.ค. 2566
90 โครงการห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 761 4 ต.ค. 2566
91 การติดตั้งอุปกรณ์ IoT สำหรับควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย 859 26 ก.ย. 2566
92 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2566 2804 25 ก.ย. 2566
93 เข้าร่วมงานสัมมนา Huawei Tech Day 413 15 ก.ย. 2566
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 627 13 ก.ย. 2566
95 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป 154 11 ก.ย. 2566
96 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 404 8 ก.ย. 2566
97 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 493 8 ก.ย. 2566
98 อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 786 30 ส.ค. 2566
99 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IoT 495 28 ส.ค. 2566
100 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการจัดทำข้อสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 4389 23 ส.ค. 2566
101 เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติในระดับประเทศประจำปี 2566 459 18 ส.ค. 2566
102 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 313 16 ส.ค. 2566
103  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  481 10 ส.ค. 2566
104 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2566 4742 9 ส.ค. 2566
105 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  485 9 ส.ค. 2566
106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “Metaverse บูรณาการโลกเสมือนจริง ด้วย Mozilla Hubs” 386 7 ส.ค. 2566
107 การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 262 25 ก.ค. 2566
108 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 100 24 ก.ค. 2566
109 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566 139 21 ก.ค. 2566
110 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “IoT สำหรับนักพัฒนา (Internet of Things for Developer) รุ่นที่ 1” 305 18 ก.ค. 2566
111 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)” 924 17 ก.ค. 2566
112 เข้าร่วมการจัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic) ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ  276 14 ก.ค. 2566
113 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ 305 14 ก.ค. 2566
114 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 335 14 ก.ค. 2566
115 ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 889 5 ก.ค. 2566
116 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2 6065 30 มิ.ย. 2566
117 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2566 6351 21 มิ.ย. 2566
118 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 381 19 มิ.ย. 2566
119 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  393 14 มิ.ย. 2566
120 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจดลิขสิทธิ์” 418 9 มิ.ย. 2566
121 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 6912 8 มิ.ย. 2566
122 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 419 2 มิ.ย. 2566
123 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 187 23 พ.ค. 2566
124 ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 350 19 พ.ค. 2566
125 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 6568 19 พ.ค. 2566
126 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6744 15 พ.ค. 2566
127 ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 283 8 พ.ค. 2566
128 โครงการอบรมการสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market 343 27 เม.ย. 2566
129 การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ 283 25 เม.ย. 2566
130 การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 276 24 เม.ย. 2566
131 การอบรมการสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point 532 20 เม.ย. 2566
132 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 173 19 เม.ย. 2566
133 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7300 10 เม.ย. 2566
134 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 267 4 เม.ย. 2566
135 Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้ 319 3 เม.ย. 2566
136 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 310 31 มี.ค. 2566
137 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา 259 27 มี.ค. 2566
138 โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง 350 21 มี.ค. 2566
139 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 186 15 มี.ค. 2566
140 งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 333 10 มี.ค. 2566
141 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 228 9 มี.ค. 2566
142 โครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital) 241 9 มี.ค. 2566
143 English for Fun 2023 ครั้งที่ 4 352 3 มี.ค. 2566
144 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน 247 27 ก.พ. 2566
145 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 257 24 ก.พ. 2566
146 English for Fun 2023 ครั้งที่ 3 249 24 ก.พ. 2566
147 English for Fun 2023 ครั้งที่ 2 279 17 ก.พ. 2566
148 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2566 243 15 ก.พ. 2566
149 งานวันราชภัฏ 66 346 14 ก.พ. 2566
150 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 258 9 ก.พ. 2566
151 English for Fun 2023 ครั้งที่ 1 247 3 ก.พ. 2566
152 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา 299 1 ก.พ. 2566
153 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 196 31 ม.ค. 2566
154 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (8แห่ง) 257 27 ม.ค. 2566
155 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 237 26 ม.ค. 2566
156 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 436 25 ม.ค. 2566
157 การสอบ Pre-Test ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 214 23 ม.ค. 2566
158 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 237 18 ม.ค. 2566
159 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 280 6 ม.ค. 2566
160 ทำบุญใส่บาตร สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 257 28 ธ.ค. 2565
161 ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบปฏิทิน ปีพ.ศ.2566 284 27 ธ.ค. 2565
162 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2565 300 26 ธ.ค. 2565
163 การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 258 16 ธ.ค. 2565
164 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  315 9 ธ.ค. 2565
165 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 401 6 ธ.ค. 2565
166 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 295 30 พ.ย. 2565
167 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 463 25 พ.ย. 2565
168 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 297 22 พ.ย. 2565
169 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  303 18 พ.ย. 2565
170 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 448 16 พ.ย. 2565
171 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 272 15 พ.ย. 2565
172 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 286 15 พ.ย. 2565
173 การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 280 11 พ.ย. 2565
174 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประจำปีงบประมาณ 2566 346 31 ต.ค. 2565
175 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 355 26 ต.ค. 2565
176 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 340 11 ต.ค. 2565
177 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 349 5 ต.ค. 2565
178 วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 391 29 ก.ย. 2565
179 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2565 417 19 ก.ย. 2565
180 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 325 8 ก.ย. 2565
181 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 607 8 ก.ย. 2565
182 โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  611 31 ส.ค. 2565
183 โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs 374 29 ส.ค. 2565
184 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2565 361 26 ส.ค. 2565
185 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 446 22 ส.ค. 2565
186 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 405 19 ส.ค. 2565
187 โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า 599 10 ส.ค. 2565
188 การประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 424 5 ส.ค. 2565
189 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2565 452 27 ก.ค. 2565
190 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 456 22 ก.ค. 2565
191 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 444 22 ก.ค. 2565
192 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 581 1 ก.ค. 2565
193 การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 437 29 มิ.ย. 2565
194 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 448 27 มิ.ย. 2565
195 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 461 15 มิ.ย. 2565
196 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน 451 14 มิ.ย. 2565
197 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 489 9 มิ.ย. 2565
198 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 421 2 มิ.ย. 2565
199 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 491 31 พ.ค. 2565
200 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 434 26 พ.ค. 2565
201 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 359 25 พ.ค. 2565
202 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 334 11 พ.ค. 2565
203 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 416 26 เม.ย. 2565
204 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 639 25 เม.ย. 2565
205 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 568 22 เม.ย. 2565
206 ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล 348 21 เม.ย. 2565
207 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System 586 19 เม.ย. 2565
208 วันอนุรักษ์มรดกไทย 617 1 เม.ย. 2565
209 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565 456 28 มี.ค. 2565
210 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 424 25 มี.ค. 2565
211 โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 599 4 มี.ค. 2565
212 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 422 28 ก.พ. 2565
213 วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 443 14 ก.พ. 2565
214 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 454 26 ม.ค. 2565
215 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” 488 29 ธ.ค. 2564
216 สวัสดีปีใหม่ 2565 489 27 ธ.ค. 2564
217 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 400 27 ธ.ค. 2564
218 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 454 27 ธ.ค. 2564
219 โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 399 23 ธ.ค. 2564
220 มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง 364 20 ธ.ค. 2564
221 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 385 20 ธ.ค. 2564
222 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 326 20 ธ.ค. 2564
223 แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 332 20 ธ.ค. 2564
224 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting 370 16 ธ.ค. 2564
225 หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” 350 14 ธ.ค. 2564
226 ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 359 7 ธ.ค. 2564
227 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2564 384 26 พ.ย. 2564
228 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 384 25 พ.ย. 2564
229 เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” 437 17 พ.ย. 2564
230 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 394 29 ต.ค. 2564
231 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 468 27 ต.ค. 2564
232 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 418 23 ก.ย. 2564
233 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) 495 17 ก.ย. 2564
234 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 576 27 ส.ค. 2564
235 เข้าร่วมพิธีการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 568 23 ส.ค. 2564
236 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 552 20 ส.ค. 2564
237 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563 531 18 ส.ค. 2564
238 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 564 18 ส.ค. 2564
239 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 517 5 ส.ค. 2564
240 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 504 30 ก.ค. 2564
241 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2564 450 27 ก.ค. 2564
242 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 444 22 ก.ค. 2564
243 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 414 21 ก.ค. 2564
244 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 494 19 ก.ค. 2564
245 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 415 16 ก.ค. 2564
246 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 432 13 ก.ค. 2564
247 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 494 8 ก.ค. 2564
248 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 420 8 ก.ค. 2564
249 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 483 1 ก.ค. 2564
250 ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 502 1 ก.ค. 2564
251 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 425 24 มิ.ย. 2564
252 ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ 404 22 มิ.ย. 2564
253 การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 434 18 มิ.ย. 2564
254 สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 388 11 มิ.ย. 2564
255 กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน) 387 11 มิ.ย. 2564
256 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 388 21 พ.ค. 2564
257 การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud 436 19 พ.ค. 2564
258 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 362 28 เม.ย. 2564
259 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 409 16 เม.ย. 2564
260  เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 379 5 เม.ย. 2564
261 เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE 394 2 เม.ย. 2564
262 จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 420 30 มี.ค. 2564
263 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 385 29 มี.ค. 2564
264 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 396 29 มี.ค. 2564
265 ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน 369 23 มี.ค. 2564
266 การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 391 19 มี.ค. 2564
267 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ 399 17 มี.ค. 2564
268 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 372 8 มี.ค. 2564
269 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564 400 4 มี.ค. 2564
270 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 368 4 มี.ค. 2564
271 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 363 1 มี.ค. 2564
272 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 376 1 มี.ค. 2564
273 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 388 19 ก.พ. 2564
274 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 389 19 ก.พ. 2564
275 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 390 16 ก.พ. 2564
276 พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564 393 11 ก.พ. 2564
277 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 384 11 ก.พ. 2564
278 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 369 11 ก.พ. 2564
279 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 378 11 ก.พ. 2564
280 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 435 8 ก.พ. 2564
281 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 421 5 ก.พ. 2564
282 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 391 5 ก.พ. 2564
283 การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 374 3 ก.พ. 2564
284 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 373 29 ม.ค. 2564
285 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 382 25 ม.ค. 2564
286 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 413 30 ธ.ค. 2563
287 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 397 25 ธ.ค. 2563
288 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 402 24 ธ.ค. 2563
289 เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 435 16 ธ.ค. 2563
290 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 378 15 ธ.ค. 2563
291 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 508 7 ธ.ค. 2563
292 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย 450 25 พ.ย. 2563
293 การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 378 24 พ.ย. 2563
294 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 415 24 พ.ย. 2563
295 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 399 9 พ.ย. 2563
296 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 412 28 ต.ค. 2563
297 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 379 28 ต.ค. 2563
298 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 412 28 ต.ค. 2563
299 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 382 19 ต.ค. 2563
300 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 392 7 ต.ค. 2563
301 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 368 24 ก.ย. 2563
302 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ 365 17 ก.ย. 2563
303 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 406 17 ก.ย. 2563
304 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563 363 16 ก.ย. 2563
305 ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 388 11 ก.ย. 2563
306 การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 394 9 ก.ย. 2563
307 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 377 8 ก.ย. 2563
308 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ 419 26 ส.ค. 2563
309 แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 401 24 ส.ค. 2563
310 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 393 24 ส.ค. 2563
311 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 384 20 ส.ค. 2563
312 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 410 11 ส.ค. 2563
313 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 430 10 ส.ค. 2563
314 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 435 31 ก.ค. 2563
315 โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 451 30 ก.ค. 2563
316 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 418 22 ก.ค. 2563
317 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 367 22 ก.ค. 2563
318 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams” 643 13 ก.ค. 2563
319 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 395 13 ก.ค. 2563
320 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 396 10 ก.ค. 2563
321 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) 428 9 ก.ค. 2563
322 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 393 3 ก.ค. 2563
323 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร 403 29 มิ.ย. 2563
324 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 378 26 มิ.ย. 2563
325 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 394 25 มิ.ย. 2563
326 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ 371 24 มิ.ย. 2563
327 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 375 23 มิ.ย. 2563
328 การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 426 22 มิ.ย. 2563
329 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 417 17 มิ.ย. 2563
330 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 403 27 พ.ค. 2563
331 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 355 16 เม.ย. 2563
332 การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19 383 25 มี.ค. 2563
333 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 353 17 มี.ค. 2563
334 โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 426 12 มี.ค. 2563
335 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 383 5 มี.ค. 2563
336 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 387 4 มี.ค. 2563
337 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 338 4 มี.ค. 2563
338 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 364 28 ก.พ. 2563
339 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 464 26 ก.พ. 2563
340 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 377 26 ก.พ. 2563
341 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 426 25 ก.พ. 2563
342 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 394 21 ก.พ. 2563
343 วันพระราชทานนามราชภัฏ 429 14 ก.พ. 2563
344 การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ 359 14 ก.พ. 2563
345 คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ 372 13 ก.พ. 2563
346 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 367 5 ก.พ. 2563
347 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” 410 31 ม.ค. 2563
348 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 382 29 ม.ค. 2563
349 จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 497 27 ม.ค. 2563
350 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 398 20 ม.ค. 2563
351 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) 418 16 ม.ค. 2563
352 แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท 355 15 ม.ค. 2563
353 การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 356 14 ม.ค. 2563
354 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 423 9 ม.ค. 2563
355 การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล 357 7 ม.ค. 2563
356 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 364 7 ม.ค. 2563
357 รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 393 6 ม.ค. 2563
358 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 374 6 ม.ค. 2563
359 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 359 26 ธ.ค. 2562
360 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 370 25 ธ.ค. 2562
361 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 380 20 ธ.ค. 2562
362 การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 373 1 ธ.ค. 2562
363 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 390 29 พ.ย. 2562
364 ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที 385 26 พ.ย. 2562
365 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 402 22 พ.ย. 2562
366 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 414 20 พ.ย. 2562
367 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 378 19 พ.ย. 2562
368 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 367 19 พ.ย. 2562
369 บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท " 431 8 พ.ย. 2562
370 กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 662 6 พ.ย. 2562
371 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 349 4 พ.ย. 2562
372 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 487 30 ต.ค. 2562
373 การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 393 29 ต.ค. 2562
374 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 384 24 ต.ค. 2562
375 โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา 477 9 ต.ค. 2562
376 การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 425 2 ต.ค. 2562
377 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 374 20 ก.ย. 2562
378 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 387 4 ก.ย. 2562
379 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 396 30 ส.ค. 2562
380 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 355 19 ส.ค. 2562
381 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" 408 15 ส.ค. 2562
382 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" 375 8 ส.ค. 2562
383 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 413 31 ก.ค. 2562
384 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 381 26 ก.ค. 2562
385 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 369 25 ก.ค. 2562
386 โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" 398 23 ก.ค. 2562
387 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖ 387 22 ก.ค. 2562
388 เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน 354 4 ก.ค. 2562
389 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics” 392 2 ก.ค. 2562
390 งานสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 410 28 มิ.ย. 2562
391 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) 389 28 มิ.ย. 2562
392 การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 396 24 มิ.ย. 2562
393 การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 419 19 มิ.ย. 2562
394 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 399 18 มิ.ย. 2562
395 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 475 10 มิ.ย. 2562
396 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 395 10 มิ.ย. 2562
397 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 436 10 มิ.ย. 2562
398 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 356 10 มิ.ย. 2562
399 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 383 10 มิ.ย. 2562
400 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 370 10 มิ.ย. 2562
401 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565" 368 10 มิ.ย. 2562
402 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 2 375 10 มิ.ย. 2562
403 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 363 10 มิ.ย. 2562
404 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 384 10 มิ.ย. 2562
405 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 389 10 มิ.ย. 2562
406 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 424 10 มิ.ย. 2562
407 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 372 10 มิ.ย. 2562
408 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 408 10 มิ.ย. 2562
409 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 367 10 มิ.ย. 2562
410 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 370 10 มิ.ย. 2562
411 สัมมนาอบรม HPE Aruba Network 402 10 มิ.ย. 2562
412 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 364 10 มิ.ย. 2562
413 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  366 7 มิ.ย. 2562
414 การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 382 7 มิ.ย. 2562
415 สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) 474 7 มิ.ย. 2562
416 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 373 7 มิ.ย. 2562
417 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 396 7 มิ.ย. 2562
418 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" 358 7 มิ.ย. 2562
419 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 390 7 มิ.ย. 2562
420 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 394 7 มิ.ย. 2562
421 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 382 7 มิ.ย. 2562
422 สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science:Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 459 7 มิ.ย. 2562
423 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา"องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5" 406 7 มิ.ย. 2562
424 การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2 365 7 มิ.ย. 2562
425 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 446 7 มิ.ย. 2562
426 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 374 7 มิ.ย. 2562
427 งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 353 7 มิ.ย. 2562
428 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library 349 7 มิ.ย. 2562
429 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” 508 7 มิ.ย. 2562
430 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" 359 7 มิ.ย. 2562
431 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 363 7 มิ.ย. 2562
432 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 364 7 มิ.ย. 2562
433 เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 431 7 มิ.ย. 2562
434 กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ 362 7 มิ.ย. 2562
435 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา 379 7 มิ.ย. 2562
436 อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 395 7 มิ.ย. 2562
437 สวัสดีปีใหม่อธิการบดี 372 7 มิ.ย. 2562
438 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 388 7 มิ.ย. 2562
439 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 363 7 มิ.ย. 2562
440 โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 414 7 มิ.ย. 2562
441 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 353 7 มิ.ย. 2562
442 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 362 7 มิ.ย. 2562
443 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 362 7 มิ.ย. 2562
444 ประชุมวางแผนการสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 363 7 มิ.ย. 2562
445 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 363 7 มิ.ย. 2562
446 อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service 400 7 มิ.ย. 2562
447 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 412 7 มิ.ย. 2562
448 ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 388 7 มิ.ย. 2562
449 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ 365 7 มิ.ย. 2562
450 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 376 7 มิ.ย. 2562
451 ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 372 7 มิ.ย. 2562
452 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 407 7 มิ.ย. 2562
453 อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 414 7 มิ.ย. 2562
454 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 381 7 มิ.ย. 2562
455 เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 378 7 มิ.ย. 2562
456 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 366 7 มิ.ย. 2562
457 ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี 368 7 มิ.ย. 2562
458 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 455 22 พ.ค. 2562
459 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 349 1 พ.ค. 2562
460 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) 406 26 เม.ย. 2562
461 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 433 26 เม.ย. 2562
462 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) 378 17 เม.ย. 2562
463 การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 416 13 ก.ย. 2561
464 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 383 7 ก.ย. 2561
465 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 415 30 ส.ค. 2561
466 WUNCA ครั้งที่ 37 483 19 ก.ค. 2561
467 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 378 18 ก.ค. 2561
468 โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 360 6 ก.ค. 2561
469 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 475 29 มิ.ย. 2561
470 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 402 27 มิ.ย. 2561
471  การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ 380 18 มิ.ย. 2561
472 ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561 373 14 มิ.ย. 2561
473 เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย 429 13 มิ.ย. 2561
474 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 363 13 มิ.ย. 2561
475 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 350 11 มิ.ย. 2561
476 การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA 397 11 มิ.ย. 2561
477 การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 351 11 มิ.ย. 2561
478 ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ 358 11 มิ.ย. 2561
479 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 374 11 มิ.ย. 2561
480 กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 390 11 มิ.ย. 2561
481 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 377 11 มิ.ย. 2561
482 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 406 11 มิ.ย. 2561
483 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ 358 11 มิ.ย. 2561
484 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 381 11 มิ.ย. 2561
485 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 457 11 มิ.ย. 2561
486 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 369 11 มิ.ย. 2561
487 การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 421 11 มิ.ย. 2561
488 การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 453 11 มิ.ย. 2561
489 ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ประจำปี 2561 374 11 มิ.ย. 2561
490 การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 396 11 มิ.ย. 2561
491 โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 388 11 มิ.ย. 2561
492 โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 352 11 มิ.ย. 2561
493 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 399 11 มิ.ย. 2561
494 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 382 11 มิ.ย. 2561
495 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 367 11 มิ.ย. 2561
496 เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ 3RS และกิจกรรมรักษ์โลก GARIT กับทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 427 11 มิ.ย. 2561
497 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ PMIS 404 11 มิ.ย. 2561
498 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 387 11 มิ.ย. 2561
499 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 359 11 มิ.ย. 2561
500 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 385 11 มิ.ย. 2561
501 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 361 5 มิ.ย. 2561
502 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 396 22 พ.ค. 2561
503 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” 386 25 ธ.ค. 2560
504 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 405 22 ธ.ค. 2560
505 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry 428 19 ก.ย. 2560
506 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 467 14 ก.ย. 2560
507 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์ 386 6 ก.ย. 2560
508 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 367 5 ก.ย. 2560
509 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 398 2 ก.ย. 2560
510 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 354 2 ก.ย. 2560
511 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 399 30 ส.ค. 2560
512 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 447 3 ก.ค. 2560
513 โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 381 22 พ.ค. 2560
514 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 371 20 มี.ค. 2560
515 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 412 20 มี.ค. 2560
516 กิจกรรมงานบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์ 2017 353 31 ม.ค. 2560
517 พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 371 28 มี.ค. 2559
518 การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม 422 9 มี.ค. 2559
519 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 366 30 พ.ย. 2558
520 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" 404 31 ส.ค. 2558
521 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 365 24 ส.ค. 2558
522 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 358 8 ก.ค. 2558
523 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 363 24 มิ.ย. 2558
524 ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ 356 15 มิ.ย. 2558
525 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 349 12 มิ.ย. 2558
526 ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 507 8 มิ.ย. 2558
527 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 356 21 พ.ค. 2558
528 นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม 345 9 เม.ย. 2558
529 งานราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 421 3 เม.ย. 2558
530 โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 404 18 มี.ค. 2558
531 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 384 12 ก.พ. 2558
532 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT 409 10 ก.พ. 2558
533

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

357 1 ธ.ค. 2557
534

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

350 26 พ.ย. 2557
535

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

428 7 ต.ค. 2557
536

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

382 25 ส.ค. 2557
537

โครงการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

369 21 ก.ค. 2557
538

งานบริการเชิงรุก ตรวจเช็คนะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการฯ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนบริการตรวจเช็คระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจซ่อมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิ

372 4 ก.ค. 2557
539

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบ eDLTV

374 20 มิ.ย. 2557
540

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

485 20 มิ.ย. 2557
541

งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ 

361 9 มิ.ย. 2557
542

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23-24 เมษายน 2557

399 24 เม.ย. 2557
543

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

376 11 เม.ย. 2557
544

สรงน้ำพระและรับเสื้อวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

373 11 เม.ย. 2557
545

บรรยากาศ งานวันสงกรานต์สืบสานความผูกพัน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

383 9 เม.ย. 2557
546

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2557

357 28 มี.ค. 2557
547

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาคนพิการห่งชาติ ครั้งที่ 15 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายวิเชียร จันทรโนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

397 1 มี.ค. 2557
548

เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" การแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ วันที่ 1-6 มีนาคม 2557

358 28 ก.พ. 2557
549 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนาย คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 358 27 ม.ค. 2557
550 ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา คุณนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา คุณชลิต เขียวพุ่มพวง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Press Center งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา 365 26 ม.ค. 2557
551 เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" เมืองมะขามหวานเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 361 23 ม.ค. 2557
552 ภาพบรรยากาศการตั้งบูทสำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ ณ งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ 356 22 ม.ค. 2557
553 คณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 369 18 ม.ค. 2557
554 ขอแสดงความยินดีกับ คุณออมสิน พรมแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 359 16 ม.ค. 2557
555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 416 15 ม.ค. 2557
556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 404 15 ม.ค. 2557
557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 372 7 ม.ค. 2557
558 ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำนักวิทยบริการฯ 387 29 ธ.ค. 2556
559

บรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

390 23 ธ.ค. 2556
560

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ระยะที่ 2 (2 พฤษภาคม 2556)

363 3 ธ.ค. 2556
561 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (English for working staff) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 356 28 ต.ค. 2556
562 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ และเลี้ยงส่งอำลาบุคลากรคนเก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 371 3 ต.ค. 2556
563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556 354 24 ก.ย. 2556
564 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 355 20 ก.ย. 2556
565 โครงการพัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 400 19 ก.ย. 2556
566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสารสนเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 531 16 ส.ค. 2556
567 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 396 15 ส.ค. 2556
568 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 367 15 ส.ค. 2556
569 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 530 15 ส.ค. 2556
570 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 366 5 ก.ค. 2556
571 เตรียมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) 392 3 ก.ค. 2556
572 สงกรานต์ 2556 377 10 เม.ย. 2556
573 อบรมระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 390 6 ก.พ. 2556
574 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 134 3 ม.ค. 2556