ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 การประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 8 5 ส.ค. 2565
2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2565 37 27 ก.ค. 2565
3 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 48 22 ก.ค. 2565
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 49 22 ก.ค. 2565
5 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 154 1 ก.ค. 2565
6 การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 63 29 มิ.ย. 2565
7 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 69 27 มิ.ย. 2565
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 67 15 มิ.ย. 2565
9 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน 66 14 มิ.ย. 2565
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 93 9 มิ.ย. 2565
11 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 75 2 มิ.ย. 2565
12 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 88 31 พ.ค. 2565
13 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 99 26 พ.ค. 2565
14 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 84 25 พ.ค. 2565
15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 58 11 พ.ค. 2565
16 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 90 26 เม.ย. 2565
17 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 137 25 เม.ย. 2565
18 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 96 22 เม.ย. 2565
19 ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล 87 21 เม.ย. 2565
20 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System 109 19 เม.ย. 2565
21 วันอนุรักษ์มรดกไทย 101 1 เม.ย. 2565
22 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565 110 28 มี.ค. 2565
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 115 25 มี.ค. 2565
24 โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 211 4 มี.ค. 2565
25 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 145 28 ก.พ. 2565
26 วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 200 14 ก.พ. 2565
27 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 143 26 ม.ค. 2565
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” 169 29 ธ.ค. 2564
29 สวัสดีปีใหม่ 2565 176 27 ธ.ค. 2564
30 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 163 27 ธ.ค. 2564
31 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 177 27 ธ.ค. 2564
32 โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 161 23 ธ.ค. 2564
33 มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง 154 20 ธ.ค. 2564
34 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 160 20 ธ.ค. 2564
35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 124 20 ธ.ค. 2564
36 แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 127 20 ธ.ค. 2564
37 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting 154 16 ธ.ค. 2564
38 หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” 130 14 ธ.ค. 2564
39 ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 144 7 ธ.ค. 2564
40 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2564 169 26 พ.ย. 2564
41 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 185 25 พ.ย. 2564
42 เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” 200 17 พ.ย. 2564
43 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 194 29 ต.ค. 2564
44 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 194 27 ต.ค. 2564
45 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 212 23 ก.ย. 2564
46 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) 256 17 ก.ย. 2564
47 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 362 27 ส.ค. 2564
48 เข้าร่วมพิธีการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 358 23 ส.ค. 2564
49 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 327 20 ส.ค. 2564
50 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563 348 18 ส.ค. 2564
51 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 373 18 ส.ค. 2564
52 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 324 5 ส.ค. 2564
53 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 303 30 ก.ค. 2564
54 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2564 257 27 ก.ค. 2564
55 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 256 22 ก.ค. 2564
56 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 230 21 ก.ค. 2564
57 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 268 19 ก.ค. 2564
58 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 230 16 ก.ค. 2564
59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 245 13 ก.ค. 2564
60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 303 8 ก.ค. 2564
61 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 234 8 ก.ค. 2564
62 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 285 1 ก.ค. 2564
63 ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 265 1 ก.ค. 2564
64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 235 24 มิ.ย. 2564
65 ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ 235 22 มิ.ย. 2564
66 การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 247 18 มิ.ย. 2564
67 สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 226 11 มิ.ย. 2564
68 กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน) 219 11 มิ.ย. 2564
69 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 224 21 พ.ค. 2564
70 การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud 262 19 พ.ค. 2564
71 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 207 28 เม.ย. 2564
72 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 218 16 เม.ย. 2564
73  เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 213 5 เม.ย. 2564
74 เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE 239 2 เม.ย. 2564
75 จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 253 30 มี.ค. 2564
76 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 220 29 มี.ค. 2564
77 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 232 29 มี.ค. 2564
78 ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน 215 23 มี.ค. 2564
79 การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 212 19 มี.ค. 2564
80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ 227 17 มี.ค. 2564
81 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 223 8 มี.ค. 2564
82 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564 209 4 มี.ค. 2564
83 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 209 4 มี.ค. 2564
84 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 202 1 มี.ค. 2564
85 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 206 1 มี.ค. 2564
86 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 232 19 ก.พ. 2564
87 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 239 19 ก.พ. 2564
88 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 224 16 ก.พ. 2564
89 พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564 233 11 ก.พ. 2564
90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 220 11 ก.พ. 2564
91 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 217 11 ก.พ. 2564
92 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 216 11 ก.พ. 2564
93 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 246 8 ก.พ. 2564
94 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 211 5 ก.พ. 2564
95 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 225 5 ก.พ. 2564
96 การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 203 3 ก.พ. 2564
97 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 196 29 ม.ค. 2564
98 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 222 25 ม.ค. 2564
99 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 232 30 ธ.ค. 2563
100 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 218 25 ธ.ค. 2563
101 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 209 24 ธ.ค. 2563
102 เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 283 16 ธ.ค. 2563
103 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 205 15 ธ.ค. 2563
104 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 215 7 ธ.ค. 2563
105 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย 234 25 พ.ย. 2563
106 การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 215 24 พ.ย. 2563
107 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 215 24 พ.ย. 2563
108 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 227 9 พ.ย. 2563
109 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 246 28 ต.ค. 2563
110 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 207 28 ต.ค. 2563
111 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 252 28 ต.ค. 2563
112 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 208 19 ต.ค. 2563
113 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 233 7 ต.ค. 2563
114 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 211 24 ก.ย. 2563
115 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ 204 17 ก.ย. 2563
116 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 252 17 ก.ย. 2563
117 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563 207 16 ก.ย. 2563
118 ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 226 11 ก.ย. 2563
119 การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 208 9 ก.ย. 2563
120 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 208 8 ก.ย. 2563
121 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ 214 26 ส.ค. 2563
122 แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 229 24 ส.ค. 2563
123 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 215 24 ส.ค. 2563
124 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 216 20 ส.ค. 2563
125 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 220 11 ส.ค. 2563
126 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 218 10 ส.ค. 2563
127 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 210 31 ก.ค. 2563
128 โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 266 30 ก.ค. 2563
129 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 215 22 ก.ค. 2563
130 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 205 22 ก.ค. 2563
131 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams” 368 13 ก.ค. 2563
132 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 200 13 ก.ค. 2563
133 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 225 10 ก.ค. 2563
134 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) 245 9 ก.ค. 2563
135 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 217 3 ก.ค. 2563
136 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร 240 29 มิ.ย. 2563
137 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 206 26 มิ.ย. 2563
138 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 222 25 มิ.ย. 2563
139 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ 224 24 มิ.ย. 2563
140 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 221 23 มิ.ย. 2563
141 การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 259 22 มิ.ย. 2563
142 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 203 17 มิ.ย. 2563
143 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 224 27 พ.ค. 2563
144 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 204 16 เม.ย. 2563
145 การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19 214 25 มี.ค. 2563
146 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 198 17 มี.ค. 2563
147 โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 213 12 มี.ค. 2563
148 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 215 5 มี.ค. 2563
149 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 234 4 มี.ค. 2563
150 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 190 4 มี.ค. 2563
151 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 206 28 ก.พ. 2563
152 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 211 26 ก.พ. 2563
153 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 217 26 ก.พ. 2563
154 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 217 25 ก.พ. 2563
155 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 200 21 ก.พ. 2563
156 วันพระราชทานนามราชภัฏ 222 14 ก.พ. 2563
157 การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ 198 14 ก.พ. 2563
158 คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ 206 13 ก.พ. 2563
159 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 203 5 ก.พ. 2563
160 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” 224 31 ม.ค. 2563
161 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 212 29 ม.ค. 2563
162 จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 231 27 ม.ค. 2563
163 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 227 20 ม.ค. 2563
164 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) 218 16 ม.ค. 2563
165 แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท 201 15 ม.ค. 2563
166 การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 201 14 ม.ค. 2563
167 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 250 9 ม.ค. 2563
168 การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล 208 7 ม.ค. 2563
169 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 207 7 ม.ค. 2563
170 รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 208 6 ม.ค. 2563
171 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 207 6 ม.ค. 2563
172 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 199 26 ธ.ค. 2562
173 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 204 25 ธ.ค. 2562
174 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 208 20 ธ.ค. 2562
175 การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 214 1 ธ.ค. 2562
176 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 203 29 พ.ย. 2562
177 ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที 218 26 พ.ย. 2562
178 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 231 22 พ.ย. 2562
179 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 205 20 พ.ย. 2562
180 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 202 19 พ.ย. 2562
181 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 198 19 พ.ย. 2562
182 บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท " 260 8 พ.ย. 2562
183 กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 310 6 พ.ย. 2562
184 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 192 4 พ.ย. 2562
185 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 236 30 ต.ค. 2562
186 การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 227 29 ต.ค. 2562
187 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 202 24 ต.ค. 2562
188 โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา 224 9 ต.ค. 2562
189 การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 221 2 ต.ค. 2562
190 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 214 20 ก.ย. 2562
191 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 210 4 ก.ย. 2562
192 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 235 30 ส.ค. 2562
193 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 201 19 ส.ค. 2562
194 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" 219 15 ส.ค. 2562
195 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" 209 8 ส.ค. 2562
196 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 236 31 ก.ค. 2562
197 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 209 26 ก.ค. 2562
198 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 218 25 ก.ค. 2562
199 โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" 214 23 ก.ค. 2562
200 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖ 236 22 ก.ค. 2562
201 เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน 199 4 ก.ค. 2562
202 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics” 232 2 ก.ค. 2562
203 งานสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 226 28 มิ.ย. 2562
204 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) 208 28 มิ.ย. 2562
205 การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 232 24 มิ.ย. 2562
206 การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 234 19 มิ.ย. 2562
207 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 201 18 มิ.ย. 2562
208 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 205 10 มิ.ย. 2562
209 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 234 10 มิ.ย. 2562
210 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 225 10 มิ.ย. 2562
211 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 201 10 มิ.ย. 2562
212 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 205 10 มิ.ย. 2562
213 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 201 10 มิ.ย. 2562
214 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565" 207 10 มิ.ย. 2562
215 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 2 219 10 มิ.ย. 2562
216 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 204 10 มิ.ย. 2562
217 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 219 10 มิ.ย. 2562
218 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 211 10 มิ.ย. 2562
219 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 212 10 มิ.ย. 2562
220 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 216 10 มิ.ย. 2562
221 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 210 10 มิ.ย. 2562
222 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 208 10 มิ.ย. 2562
223 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 208 10 มิ.ย. 2562
224 สัมมนาอบรม HPE Aruba Network 224 10 มิ.ย. 2562
225 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 205 10 มิ.ย. 2562
226 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  210 7 มิ.ย. 2562
227 การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 220 7 มิ.ย. 2562
228 สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) 252 7 มิ.ย. 2562
229 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 213 7 มิ.ย. 2562
230 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 211 7 มิ.ย. 2562
231 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" 192 7 มิ.ย. 2562
232 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 228 7 มิ.ย. 2562
233 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 225 7 มิ.ย. 2562
234 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 202 7 มิ.ย. 2562
235 สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science:Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 237 7 มิ.ย. 2562
236 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา"องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5" 246 7 มิ.ย. 2562
237 การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2 202 7 มิ.ย. 2562
238 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 209 7 มิ.ย. 2562
239 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 208 7 มิ.ย. 2562
240 งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 192 7 มิ.ย. 2562
241 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library 201 7 มิ.ย. 2562
242 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” 225 7 มิ.ย. 2562
243 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" 194 7 มิ.ย. 2562
244 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 200 7 มิ.ย. 2562
245 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 201 7 มิ.ย. 2562
246 เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 220 7 มิ.ย. 2562
247 กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ 199 7 มิ.ย. 2562
248 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา 217 7 มิ.ย. 2562
249 อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 229 7 มิ.ย. 2562
250 สวัสดีปีใหม่อธิการบดี 203 7 มิ.ย. 2562
251 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 196 7 มิ.ย. 2562
252 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 204 7 มิ.ย. 2562
253 โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 229 7 มิ.ย. 2562
254 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 195 7 มิ.ย. 2562
255 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 201 7 มิ.ย. 2562
256 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 198 7 มิ.ย. 2562
257 ประชุมวางแผนการสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 197 7 มิ.ย. 2562
258 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 208 7 มิ.ย. 2562
259 อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service 215 7 มิ.ย. 2562
260 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 238 7 มิ.ย. 2562
261 ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 217 7 มิ.ย. 2562
262 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ 196 7 มิ.ย. 2562
263 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 204 7 มิ.ย. 2562
264 ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 205 7 มิ.ย. 2562
265 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 215 7 มิ.ย. 2562
266 อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 219 7 มิ.ย. 2562
267 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 210 7 มิ.ย. 2562
268 เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 197 7 มิ.ย. 2562
269 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 198 7 มิ.ย. 2562
270 ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี 201 7 มิ.ย. 2562
271 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 224 22 พ.ค. 2562
272 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 195 1 พ.ค. 2562
273 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) 247 26 เม.ย. 2562
274 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 268 26 เม.ย. 2562
275 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) 209 17 เม.ย. 2562
276 การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 209 13 ก.ย. 2561
277 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 223 7 ก.ย. 2561
278 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 241 30 ส.ค. 2561
279 WUNCA ครั้งที่ 37 220 19 ก.ค. 2561
280 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 209 18 ก.ค. 2561
281 โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 203 6 ก.ค. 2561
282 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 280 29 มิ.ย. 2561
283 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 207 27 มิ.ย. 2561
284  การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ 215 18 มิ.ย. 2561
285 ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561 203 14 มิ.ย. 2561
286 เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย 240 13 มิ.ย. 2561
287 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 195 13 มิ.ย. 2561
288 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 196 11 มิ.ย. 2561
289 การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA 211 11 มิ.ย. 2561
290 การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 191 11 มิ.ย. 2561
291 ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ 207 11 มิ.ย. 2561
292 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 204 11 มิ.ย. 2561
293 กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 206 11 มิ.ย. 2561
294 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 199 11 มิ.ย. 2561
295 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 228 11 มิ.ย. 2561
296 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ 205 11 มิ.ย. 2561
297 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 202 11 มิ.ย. 2561
298 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 264 11 มิ.ย. 2561
299 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 200 11 มิ.ย. 2561
300 การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 222 11 มิ.ย. 2561
301 การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 221 11 มิ.ย. 2561
302 ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ประจำปี 2561 200 11 มิ.ย. 2561
303 การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 209 11 มิ.ย. 2561
304 โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 223 11 มิ.ย. 2561
305 โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 199 11 มิ.ย. 2561
306 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 208 11 มิ.ย. 2561
307 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 216 11 มิ.ย. 2561
308 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 210 11 มิ.ย. 2561
309 เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ 3RS และกิจกรรมรักษ์โลก GARIT กับทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 234 11 มิ.ย. 2561
310 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ PMIS 243 11 มิ.ย. 2561
311 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 217 11 มิ.ย. 2561
312 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 200 11 มิ.ย. 2561
313 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 213 11 มิ.ย. 2561
314 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 204 5 มิ.ย. 2561
315 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 222 22 พ.ค. 2561
316 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” 221 25 ธ.ค. 2560
317 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 228 22 ธ.ค. 2560
318 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry 223 19 ก.ย. 2560
319 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 207 14 ก.ย. 2560
320 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์ 222 6 ก.ย. 2560
321 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 194 5 ก.ย. 2560
322 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 230 2 ก.ย. 2560
323 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 208 2 ก.ย. 2560
324 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 220 30 ส.ค. 2560
325 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 225 3 ก.ค. 2560
326 โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 210 22 พ.ค. 2560
327 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 203 20 มี.ค. 2560
328 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 206 20 มี.ค. 2560
329 กิจกรรมงานบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์ 2017 192 31 ม.ค. 2560
330 พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 209 28 มี.ค. 2559
331 การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม 257 9 มี.ค. 2559
332 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 209 30 พ.ย. 2558
333 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" 240 31 ส.ค. 2558
334 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 203 24 ส.ค. 2558
335 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 205 8 ก.ค. 2558
336 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 199 24 มิ.ย. 2558
337 ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ 197 15 มิ.ย. 2558
338 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 191 12 มิ.ย. 2558
339 ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 218 8 มิ.ย. 2558
340 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 202 21 พ.ค. 2558
341 นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม 184 9 เม.ย. 2558
342 งานราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 209 3 เม.ย. 2558
343 โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 241 18 มี.ค. 2558
344 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 211 12 ก.พ. 2558
345 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT 227 10 ก.พ. 2558
346

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

193 1 ธ.ค. 2557
347

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

184 26 พ.ย. 2557
348

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

204 7 ต.ค. 2557
349

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

219 25 ส.ค. 2557
350

โครงการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

196 21 ก.ค. 2557
351

งานบริการเชิงรุก ตรวจเช็คนะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการฯ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนบริการตรวจเช็คระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจซ่อมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิ

196 4 ก.ค. 2557
352

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบ eDLTV

192 20 มิ.ย. 2557
353

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

309 20 มิ.ย. 2557
354

งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ 

189 9 มิ.ย. 2557
355

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23-24 เมษายน 2557

224 24 เม.ย. 2557
356

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

203 11 เม.ย. 2557
357

สรงน้ำพระและรับเสื้อวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

191 11 เม.ย. 2557
358

บรรยากาศ งานวันสงกรานต์สืบสานความผูกพัน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

187 9 เม.ย. 2557
359

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2557

196 28 มี.ค. 2557
360

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาคนพิการห่งชาติ ครั้งที่ 15 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายวิเชียร จันทรโนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

199 1 มี.ค. 2557
361

เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" การแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ วันที่ 1-6 มีนาคม 2557

193 28 ก.พ. 2557
362 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนาย คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 201 27 ม.ค. 2557
363 ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา คุณนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา คุณชลิต เขียวพุ่มพวง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Press Center งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา 194 26 ม.ค. 2557
364 เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" เมืองมะขามหวานเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 192 23 ม.ค. 2557
365 ภาพบรรยากาศการตั้งบูทสำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ ณ งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ 189 22 ม.ค. 2557
366 คณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 198 18 ม.ค. 2557
367 ขอแสดงความยินดีกับ คุณออมสิน พรมแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 193 16 ม.ค. 2557
368 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 231 15 ม.ค. 2557
369 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 208 15 ม.ค. 2557
370 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 196 7 ม.ค. 2557
371 ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำนักวิทยบริการฯ 203 29 ธ.ค. 2556
372

บรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

195 23 ธ.ค. 2556
373

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ระยะที่ 2 (2 พฤษภาคม 2556)

194 3 ธ.ค. 2556
374 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (English for working staff) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 184 28 ต.ค. 2556
375 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ และเลี้ยงส่งอำลาบุคลากรคนเก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 188 3 ต.ค. 2556
376 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556 182 24 ก.ย. 2556
377 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 189 20 ก.ย. 2556
378 โครงการพัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 211 19 ก.ย. 2556
379 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสารสนเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 348 16 ส.ค. 2556
380 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 189 15 ส.ค. 2556
381 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 196 15 ส.ค. 2556
382 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 354 15 ส.ค. 2556
383 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 188 5 ก.ค. 2556
384 เตรียมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) 193 3 ก.ค. 2556
385 สงกรานต์ 2556 194 10 เม.ย. 2556
386 อบรมระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 196 6 ก.พ. 2556
387 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 102 3 ม.ค. 2556