ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 โครงการอบรมหลักสูตรสร้างรายได้เสริมทางการตลาดด้วย Content สุดปัง 79 21 มี.ค. 2566
2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 26 15 มี.ค. 2566
3 งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 51 10 มี.ค. 2566
4 อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 46 9 มี.ค. 2566
5 โครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital) 42 9 มี.ค. 2566
6 English for Fun 2023 ครั้งที่ 4 85 3 มี.ค. 2566
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน 55 27 ก.พ. 2566
8 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 70 24 ก.พ. 2566
9 English for Fun 2023 ครั้งที่ 3 75 24 ก.พ. 2566
10 English for Fun 2023 ครั้งที่ 2 93 17 ก.พ. 2566
11 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2566 70 15 ก.พ. 2566
12 งานวันราชภัฏ 66 90 14 ก.พ. 2566
13 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 67 9 ก.พ. 2566
14 English for Fun 2023 ครั้งที่ 1 83 3 ก.พ. 2566
15 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา 103 1 ก.พ. 2566
16 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 47 31 ม.ค. 2566
17 เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (8แห่ง) 80 27 ม.ค. 2566
18 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 72 26 ม.ค. 2566
19 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 74 25 ม.ค. 2566
20 การสอบ Pre-Test ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 59 23 ม.ค. 2566
21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 76 18 ม.ค. 2566
22 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 112 6 ม.ค. 2566
23 ทำบุญใส่บาตร สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 80 28 ธ.ค. 2565
24 ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบปฏิทิน ปีพ.ศ.2566 101 27 ธ.ค. 2565
25 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2565 139 26 ธ.ค. 2565
26 การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 101 16 ธ.ค. 2565
27 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  145 9 ธ.ค. 2565
28 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 181 6 ธ.ค. 2565
29 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 134 30 พ.ย. 2565
30 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 166 25 พ.ย. 2565
31 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 109 22 พ.ย. 2565
32 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  133 18 พ.ย. 2565
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 223 16 พ.ย. 2565
34 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 110 15 พ.ย. 2565
35 ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด 96 15 พ.ย. 2565
36 การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 125 11 พ.ย. 2565
37 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประจำปีงบประมาณ 2566 146 31 ต.ค. 2565
38 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 195 26 ต.ค. 2565
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 193 11 ต.ค. 2565
40 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 201 5 ต.ค. 2565
41 วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 203 29 ก.ย. 2565
42 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2565 229 19 ก.ย. 2565
43 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 177 8 ก.ย. 2565
44 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 341 8 ก.ย. 2565
45 โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  424 31 ส.ค. 2565
46 โครงการติดตามความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3rs 214 29 ส.ค. 2565
47 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 8/2565 212 26 ส.ค. 2565
48 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 298 22 ส.ค. 2565
49 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 260 19 ส.ค. 2565
50 โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า 288 10 ส.ค. 2565
51 การประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 246 5 ส.ค. 2565
52 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 7/2565 283 27 ก.ค. 2565
53 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 300 22 ก.ค. 2565
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 303 22 ก.ค. 2565
55 บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 394 1 ก.ค. 2565
56 การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 254 29 มิ.ย. 2565
57 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565 288 27 มิ.ย. 2565
58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 293 15 มิ.ย. 2565
59 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน 313 14 มิ.ย. 2565
60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 339 9 มิ.ย. 2565
61 ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 279 2 มิ.ย. 2565
62 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 323 31 พ.ค. 2565
63 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 298 26 พ.ค. 2565
64 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2565 228 25 พ.ค. 2565
65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 198 11 พ.ค. 2565
66 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 268 26 เม.ย. 2565
67 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 370 25 เม.ย. 2565
68 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 318 22 เม.ย. 2565
69 ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล 218 21 เม.ย. 2565
70 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ System-to-System 331 19 เม.ย. 2565
71 วันอนุรักษ์มรดกไทย 354 1 เม.ย. 2565
72 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565 339 28 มี.ค. 2565
73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 298 25 มี.ค. 2565
74 โครงการอบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 418 4 มี.ค. 2565
75 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 302 28 ก.พ. 2565
76 วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" 295 14 ก.พ. 2565
77 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 291 26 ม.ค. 2565
78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” 302 29 ธ.ค. 2564
79 สวัสดีปีใหม่ 2565 285 27 ธ.ค. 2564
80 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 260 27 ธ.ค. 2564
81 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 286 27 ธ.ค. 2564
82 โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 252 23 ธ.ค. 2564
83 มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง 239 20 ธ.ค. 2564
84 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 251 20 ธ.ค. 2564
85 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 205 20 ธ.ค. 2564
86 แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 215 20 ธ.ค. 2564
87 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา” สำหรับนักศึกษา ผ่าน Google Meeting 249 16 ธ.ค. 2564
88 หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” 219 14 ธ.ค. 2564
89 ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 237 7 ธ.ค. 2564
90 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2564 261 26 พ.ย. 2564
91 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 274 25 พ.ย. 2564
92 เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” 301 17 พ.ย. 2564
93 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 278 29 ต.ค. 2564
94 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 291 27 ต.ค. 2564
95 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 296 23 ก.ย. 2564
96 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) 350 17 ก.ย. 2564
97 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 448 27 ส.ค. 2564
98 เข้าร่วมพิธีการรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 442 23 ส.ค. 2564
99 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 416 20 ส.ค. 2564
100 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563 427 18 ส.ค. 2564
101 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 450 18 ส.ค. 2564
102 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 404 5 ส.ค. 2564
103 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 381 30 ก.ค. 2564
104 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2564 338 27 ก.ค. 2564
105 เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 333 22 ก.ค. 2564
106 ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 307 21 ก.ค. 2564
107 อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 360 19 ก.ค. 2564
108 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 305 16 ก.ค. 2564
109 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 325 13 ก.ค. 2564
110 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 384 8 ก.ค. 2564
111 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 311 8 ก.ค. 2564
112 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 378 1 ก.ค. 2564
113 ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 356 1 ก.ค. 2564
114 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2564 316 24 มิ.ย. 2564
115 ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ 296 22 มิ.ย. 2564
116 การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 312 18 มิ.ย. 2564
117 สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ 285 11 มิ.ย. 2564
118 กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน) 281 11 มิ.ย. 2564
119 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 288 21 พ.ค. 2564
120 การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor aCloud 327 19 พ.ค. 2564
121 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 268 28 เม.ย. 2564
122 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 282 16 เม.ย. 2564
123  เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 274 5 เม.ย. 2564
124 เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE 297 2 เม.ย. 2564
125 จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ 308 30 มี.ค. 2564
126 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 283 29 มี.ค. 2564
127 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 295 29 มี.ค. 2564
128 ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน 276 23 มี.ค. 2564
129 การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 272 19 มี.ค. 2564
130 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ 288 17 มี.ค. 2564
131 ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ 280 8 มี.ค. 2564
132 พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564 275 4 มี.ค. 2564
133 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” 271 4 มี.ค. 2564
134 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 262 1 มี.ค. 2564
135 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 266 1 มี.ค. 2564
136 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 290 19 ก.พ. 2564
137 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 296 19 ก.พ. 2564
138 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 290 16 ก.พ. 2564
139 พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564 298 11 ก.พ. 2564
140 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 280 11 ก.พ. 2564
141 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติส่วนหน้าของกระทรวจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 276 11 ก.พ. 2564
142 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 281 11 ก.พ. 2564
143 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 312 8 ก.พ. 2564
144 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายผลงานทางวิชาการ" หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน 288 5 ก.พ. 2564
145 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 290 5 ก.พ. 2564
146 การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 268 3 ก.พ. 2564
147 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 263 29 ม.ค. 2564
148 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 285 25 ม.ค. 2564
149 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 296 30 ธ.ค. 2563
150 เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น 287 25 ธ.ค. 2563
151 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 271 24 ธ.ค. 2563
152 เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear 346 16 ธ.ค. 2563
153 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 277 15 ธ.ค. 2563
154 ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 306 7 ธ.ค. 2563
155 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย 299 25 พ.ย. 2563
156 การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 283 24 พ.ย. 2563
157 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 281 24 พ.ย. 2563
158 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 290 9 พ.ย. 2563
159 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 308 28 ต.ค. 2563
160 โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 268 28 ต.ค. 2563
161 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 321 28 ต.ค. 2563
162 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 272 19 ต.ค. 2563
163 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 295 7 ต.ค. 2563
164 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 269 24 ก.ย. 2563
165 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ 263 17 ก.ย. 2563
166 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 313 17 ก.ย. 2563
167 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563 266 16 ก.ย. 2563
168 ลงนามความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 283 11 ก.ย. 2563
169 การถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบสารสนเทศและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 273 9 ก.ย. 2563
170 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 272 8 ก.ย. 2563
171 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ 283 26 ส.ค. 2563
172 แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 295 24 ส.ค. 2563
173 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 276 24 ส.ค. 2563
174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 280 20 ส.ค. 2563
175 เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 285 11 ส.ค. 2563
176 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 288 10 ส.ค. 2563
177 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 271 31 ก.ค. 2563
178 โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 332 30 ก.ค. 2563
179 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 287 22 ก.ค. 2563
180 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 270 22 ก.ค. 2563
181 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams” 441 13 ก.ค. 2563
182 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 255 13 ก.ค. 2563
183 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 295 10 ก.ค. 2563
184 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7(ประจำปี 2563) 311 9 ก.ค. 2563
185 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 275 3 ก.ค. 2563
186 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร 302 29 มิ.ย. 2563
187 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 265 26 มิ.ย. 2563
188 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 280 25 มิ.ย. 2563
189 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ 281 24 มิ.ย. 2563
190 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 285 23 มิ.ย. 2563
191 การแสดงเจตนารมณ์และสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 322 22 มิ.ย. 2563
192 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 291 17 มิ.ย. 2563
193 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 298 27 พ.ค. 2563
194 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 261 16 เม.ย. 2563
195 การประชุมวางแผนและมอบหมายงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 Covid-19 285 25 มี.ค. 2563
196 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 257 17 มี.ค. 2563
197 โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 292 12 มี.ค. 2563
198 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 277 5 มี.ค. 2563
199 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 289 4 มี.ค. 2563
200 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 247 4 มี.ค. 2563
201 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 263 28 ก.พ. 2563
202 สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 323 26 ก.พ. 2563
203 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 280 26 ก.พ. 2563
204 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 285 25 ก.พ. 2563
205 การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๑๐ 263 21 ก.พ. 2563
206 วันพระราชทานนามราชภัฏ 300 14 ก.พ. 2563
207 การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ 262 14 ก.พ. 2563
208 คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ 263 13 ก.พ. 2563
209 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 264 5 ก.พ. 2563
210 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” 286 31 ม.ค. 2563
211 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 277 29 ม.ค. 2563
212 จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 308 27 ม.ค. 2563
213 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 287 20 ม.ค. 2563
214 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40" (40th WUNCA) 292 16 ม.ค. 2563
215 แนะนำบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท 263 15 ม.ค. 2563
216 การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 265 14 ม.ค. 2563
217 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 311 9 ม.ค. 2563
218 การสัมมนาการนำเสนอระบบและแนวทางการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทิล 264 7 ม.ค. 2563
219 มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 265 7 ม.ค. 2563
220 รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 269 6 ม.ค. 2563
221 โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 268 6 ม.ค. 2563
222 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 256 26 ธ.ค. 2562
223 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2562 272 25 ธ.ค. 2562
224 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 263 20 ธ.ค. 2562
225 การประชุมประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 278 1 ธ.ค. 2562
226 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ 271 29 พ.ย. 2562
227 ศึกษาระบบสอบมาตรฐานทางด้านไอที 284 26 พ.ย. 2562
228 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 305 22 พ.ย. 2562
229 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) 272 20 พ.ย. 2562
230 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 268 19 พ.ย. 2562
231 การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 264 19 พ.ย. 2562
232 บริการวิชาการ "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท " 323 8 พ.ย. 2562
233 กฐินพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 395 6 พ.ย. 2562
234 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 247 4 พ.ย. 2562
235 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 318 30 ต.ค. 2562
236 การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 288 29 ต.ค. 2562
237 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 269 24 ต.ค. 2562
238 โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา 287 9 ต.ค. 2562
239 การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 285 2 ต.ค. 2562
240 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 277 20 ก.ย. 2562
241 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 276 4 ก.ย. 2562
242 องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 296 30 ส.ค. 2562
243 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 258 19 ส.ค. 2562
244 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก" 282 15 ส.ค. 2562
245 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" 269 8 ส.ค. 2562
246 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 298 31 ก.ค. 2562
247 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 276 26 ก.ค. 2562
248 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 273 25 ก.ค. 2562
249 โครงการอบรม หลักสูตร "การใชังานระบบการจัดทำบันทึกคำของงบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก" 280 23 ก.ค. 2562
250 การประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่๖ 292 22 ก.ค. 2562
251 เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน 255 4 ก.ค. 2562
252 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics” 294 2 ก.ค. 2562
253 งานสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 295 28 มิ.ย. 2562
254 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39(39th WUNCA) 270 28 มิ.ย. 2562
255 การประชุมการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาปีการศึกษา2562 297 24 มิ.ย. 2562
256 การสัมมนา มุมมอง-ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค 4.0 309 19 มิ.ย. 2562
257 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 274 18 มิ.ย. 2562
258 สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 269 10 มิ.ย. 2562
259 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 288 10 มิ.ย. 2562
260 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 289 10 มิ.ย. 2562
261 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 258 10 มิ.ย. 2562
262 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" 263 10 มิ.ย. 2562
263 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 261 10 มิ.ย. 2562
264 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565" 265 10 มิ.ย. 2562
265 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 2 277 10 มิ.ย. 2562
266 การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 "มะขามหวานเกมส์" 263 10 มิ.ย. 2562
267 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 286 10 มิ.ย. 2562
268 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 283 10 มิ.ย. 2562
269 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด 286 10 มิ.ย. 2562
270 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 275 10 มิ.ย. 2562
271 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 274 10 มิ.ย. 2562
272 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562 270 10 มิ.ย. 2562
273 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 269 10 มิ.ย. 2562
274 สัมมนาอบรม HPE Aruba Network 280 10 มิ.ย. 2562
275 กิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 269 10 มิ.ย. 2562
276 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด  268 7 มิ.ย. 2562
277 การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 282 7 มิ.ย. 2562
278 สอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หลักสูตรอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น3 (Developer) 345 7 มิ.ย. 2562
279 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 275 7 มิ.ย. 2562
280 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 283 7 มิ.ย. 2562
281 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินค่างาน และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" 251 7 มิ.ย. 2562
282 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 291 7 มิ.ย. 2562
283 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 290 7 มิ.ย. 2562
284 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 266 7 มิ.ย. 2562
285 สัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง Data Science:Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 301 7 มิ.ย. 2562
286 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา"องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5" 303 7 มิ.ย. 2562
287 การจัดทำคู่มือหลัก (Work Manual) รุ่นที่ 2 259 7 มิ.ย. 2562
288 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 278 7 มิ.ย. 2562
289 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 271 7 มิ.ย. 2562
290 งานเลี้ยงสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 254 7 มิ.ย. 2562
291 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Green Library 255 7 มิ.ย. 2562
292 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” 293 7 มิ.ย. 2562
293 การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology" 254 7 มิ.ย. 2562
294 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 266 7 มิ.ย. 2562
295 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 263 7 มิ.ย. 2562
296 เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 288 7 มิ.ย. 2562
297 กิจกรรมการทำลูกปัดจากกระดาษ 260 7 มิ.ย. 2562
298 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา 280 7 มิ.ย. 2562
299 อบรมการสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน 292 7 มิ.ย. 2562
300 สวัสดีปีใหม่อธิการบดี 265 7 มิ.ย. 2562
301 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 259 7 มิ.ย. 2562
302 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562 264 7 มิ.ย. 2562
303 โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 296 7 มิ.ย. 2562
304 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 256 7 มิ.ย. 2562
305 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 259 7 มิ.ย. 2562
306 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 254 7 มิ.ย. 2562
307 ประชุมวางแผนการสัมมนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 261 7 มิ.ย. 2562
308 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 265 7 มิ.ย. 2562
309 อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service 282 7 มิ.ย. 2562
310 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 299 7 มิ.ย. 2562
311 ฝึกประสบการณ์งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 284 7 มิ.ย. 2562
312 การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ 258 7 มิ.ย. 2562
313 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 269 7 มิ.ย. 2562
314 ประชุมแผนแม่บทฯ ปี 62 264 7 มิ.ย. 2562
315 ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 287 7 มิ.ย. 2562
316 อบรมโครงการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 280 7 มิ.ย. 2562
317 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 272 7 มิ.ย. 2562
318 เครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 263 7 มิ.ย. 2562
319 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 264 7 มิ.ย. 2562
320 ศูนย์ PRESS CENTER การประชุมคณะรัฐมนตรี 265 7 มิ.ย. 2562
321 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 290 22 พ.ค. 2562
322 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Program) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 252 1 พ.ค. 2562
323 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(5 ส.) 305 26 เม.ย. 2562
324 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 327 26 เม.ย. 2562
325 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม 5 ส(big cleaning day) 275 17 เม.ย. 2562
326 การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 282 13 ก.ย. 2561
327 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 282 7 ก.ย. 2561
328 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 305 30 ส.ค. 2561
329 WUNCA ครั้งที่ 37 309 19 ก.ค. 2561
330 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 273 18 ก.ค. 2561
331 โครงการอบรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักศึกษาและปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 259 6 ก.ค. 2561
332 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs 342 29 มิ.ย. 2561
333 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 275 27 มิ.ย. 2561
334  การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ 278 18 มิ.ย. 2561
335 ประชุม กบม.สัญจร เดือน มิถุนายน 2561 261 14 มิ.ย. 2561
336 เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย 306 13 มิ.ย. 2561
337 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2561 254 13 มิ.ย. 2561
338 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 257 11 มิ.ย. 2561
339 การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA 276 11 มิ.ย. 2561
340 การประชุมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 250 11 มิ.ย. 2561
341 ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ 265 11 มิ.ย. 2561
342 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 269 11 มิ.ย. 2561
343 กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 274 11 มิ.ย. 2561
344 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 270 11 มิ.ย. 2561
345 โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 290 11 มิ.ย. 2561
346 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2561 สำนักวิทยบริการฯ 266 11 มิ.ย. 2561
347 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2561 273 11 มิ.ย. 2561
348 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 333 11 มิ.ย. 2561
349 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV 262 11 มิ.ย. 2561
350 การอบรมหลักสูตร การใช้บริการ Line Bot สำหรับหอสมุด รุ่นที่ 1 302 11 มิ.ย. 2561
351 การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 285 11 มิ.ย. 2561
352 ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ประจำปี 2561 263 11 มิ.ย. 2561
353 การประชุมเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 280 11 มิ.ย. 2561
354 โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 286 11 มิ.ย. 2561
355 โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 260 11 มิ.ย. 2561
356 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนน สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 285 11 มิ.ย. 2561
357 การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง 272 11 มิ.ย. 2561
358 การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 270 11 มิ.ย. 2561
359 เรียนเชิญร่วมชมนิทรรศการ 3RS และกิจกรรมรักษ์โลก GARIT กับทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 298 11 มิ.ย. 2561
360 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ PMIS 302 11 มิ.ย. 2561
361 นิทรรศการผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 283 11 มิ.ย. 2561
362 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 266 11 มิ.ย. 2561
363 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561 284 11 มิ.ย. 2561
364 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา 267 5 มิ.ย. 2561
365 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 301 22 พ.ค. 2561
366 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” 276 25 ธ.ค. 2560
367 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 299 22 ธ.ค. 2560
368 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับ Entry 294 19 ก.ย. 2560
369 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 292 14 ก.ย. 2560
370 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบประเมินการสอนออนไลน์ 286 6 ก.ย. 2560
371 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 258 5 ก.ย. 2560
372 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 290 2 ก.ย. 2560
373 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง 265 2 ก.ย. 2560
374 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 281 30 ส.ค. 2560
375 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 283 3 ก.ค. 2560
376 โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 275 22 พ.ค. 2560
377 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก 265 20 มี.ค. 2560
378 วันที่ 1-2 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 284 20 มี.ค. 2560
379 กิจกรรมงานบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์ 2017 251 31 ม.ค. 2560
380 พิธีรับมอบ "ห้องสมุด Digital สร้างสุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 267 28 มี.ค. 2559
381 การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดประคบ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำเดือนมีนาคม 318 9 มี.ค. 2559
382 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 265 30 พ.ย. 2558
383 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ "เรื่อง การใช้งาน Office 365" 306 31 ส.ค. 2558
384 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 265 24 ส.ค. 2558
385 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 263 8 ก.ค. 2558
386 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 260 24 มิ.ย. 2558
387 ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ 254 15 มิ.ย. 2558
388 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 249 12 มิ.ย. 2558
389 ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 300 8 มิ.ย. 2558
390 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 263 21 พ.ค. 2558
391 นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม 242 9 เม.ย. 2558
392 งานราชภัฏวิชาการ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 292 3 เม.ย. 2558
393 โครงการอบรมบริการวิชาการ ระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 302 18 มี.ค. 2558
394 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 277 12 ก.พ. 2558
395 โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT 301 10 ก.พ. 2558
396

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

251 1 ธ.ค. 2557
397

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

245 26 พ.ย. 2557
398

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ห้อง 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

280 7 ต.ค. 2557
399

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

281 25 ส.ค. 2557
400

โครงการตรวจประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

258 21 ก.ค. 2557
401

งานบริการเชิงรุก ตรวจเช็คนะบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
สำนักวิทยบริการฯ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนบริการตรวจเช็คระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจซ่อมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ณ สำนักส่งเสริมวิ

265 4 ก.ค. 2557
402

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนสมาชิก eDLTV เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบ eDLTV

252 20 มิ.ย. 2557
403

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

370 20 มิ.ย. 2557
404

งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ 

251 9 มิ.ย. 2557
405

การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23-24 เมษายน 2557

288 24 เม.ย. 2557
406

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

268 11 เม.ย. 2557
407

สรงน้ำพระและรับเสื้อวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

255 11 เม.ย. 2557
408

บรรยากาศ งานวันสงกรานต์สืบสานความผูกพัน ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

257 9 เม.ย. 2557
409

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2557

254 28 มี.ค. 2557
410

พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาคนพิการห่งชาติ ครั้งที่ 15 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนายวิเชียร จันทรโนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

262 1 มี.ค. 2557
411

เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" การแข่งกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมืองมะขามหวานเกมส์ วันที่ 1-6 มีนาคม 2557

256 28 ก.พ. 2557
412 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "มะขามหวานเกมส์" โดยมีนาย คณีธิป บุณยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเปิดพิธี ณ อาคาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 259 27 ม.ค. 2557
413 ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา คุณนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพลศึกษา คุณชลิต เขียวพุ่มพวง เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Press Center งานกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 มะขามหวานเกมส์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรา 260 26 ม.ค. 2557
414 เตรียมความพร้อม "ศูนย์ press center" เมืองมะขามหวานเกมส์ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 254 23 ม.ค. 2557
415 ภาพบรรยากาศการตั้งบูทสำนักวิทยบริการและเทคโลโยีสารสนเทศ ณ งานกาชาดมะขามหวานเพชรบูรณ์ 250 22 ม.ค. 2557
416 คณะศึกษาดูงานจาก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 258 18 ม.ค. 2557
417 ขอแสดงความยินดีกับ คุณออมสิน พรมแก้ว ที่ได้รับรางวัลคนดีผู้ปิดทองหลังพระ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 252 16 ม.ค. 2557
418 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 294 15 ม.ค. 2557
419 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2557 281 15 ม.ค. 2557
420 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2557 259 7 ม.ค. 2557
421 ทำบุญเลี้ยงพระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำนักวิทยบริการฯ 273 29 ธ.ค. 2556
422

บรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

263 23 ธ.ค. 2556
423

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square) ระยะที่ 2 (2 พฤษภาคม 2556)

256 3 ธ.ค. 2556
424 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (English for working staff) ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 242 28 ต.ค. 2556
425 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ และเลี้ยงส่งอำลาบุคลากรคนเก่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 255 3 ต.ค. 2556
426 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2556 243 24 ก.ย. 2556
427 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 251 20 ก.ย. 2556
428 โครงการพัฒนาระบบคู่ขนานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 288 19 ก.ย. 2556
429 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสารสนเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 414 16 ส.ค. 2556
430 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 279 15 ส.ค. 2556
431 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 260 15 ส.ค. 2556
432 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 415 15 ส.ค. 2556
433 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 254 5 ก.ค. 2556
434 เตรียมงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) 273 3 ก.ค. 2556
435 สงกรานต์ 2556 252 10 เม.ย. 2556
436 อบรมระบบส่งผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2556 274 6 ก.พ. 2556
437 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 122 3 ม.ค. 2556