บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานสนับสนุนทางหน่วยบริการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายหน่วยพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหน่วยพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยบริการเว็บไซต์ ภายใต้โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่งภาระงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีการแบ่งการทำงานออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้

ชื่อหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นส.ดวงใจ คำทิพย์
056-717100 ต่อ 2843
056-717100 ต่อ 6124
056-717100 ต่อ 6125
หน่วยบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายวิเศษ เกตุดี
นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นายออมสิน พรมแก้ว
056-717100 ต่อ 3999
056-717100 ต่อ 2843
หน่วยบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
056-717100 ต่อ 3999
056-717100 ต่อ 2843
056-717100 ต่อ 3888
หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย นายวิเศษ เกตุดี
นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นายธนาพงศ์ ไชยบุตร
056-717100 ต่อ 2843
หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นายออมสิน พรมแก้ว
056-717100 ต่อ 3888
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารบรรณราชณครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์