ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 8 21 ม.ค. 2565
2 ประกาศ ยกเลิก google meet 23 6 ม.ค. 2565
3 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 18968 26 พ.ย. 2564
4 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 18944 25 พ.ย. 2564
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 18945 15 พ.ย. 2564
6 บริการ Google Suite for Education 18977 1 พ.ย. 2564
7 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 18941 15 ก.ค. 2564
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19090 15 ก.ค. 2564
9 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 18946 12 ก.ค. 2564
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 18925 10 ก.ค. 2564
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 18923 8 ก.ค. 2563
12 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18924 26 มี.ค. 2563
13 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 18918 19 มี.ค. 2563
14 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 18923 19 มี.ค. 2563
15 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 18923 10 มี.ค. 2563
16 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 18931 3 มี.ค. 2563
17 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 18926 21 ก.พ. 2563
18 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18920 13 ก.พ. 2563
19 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 18924 7 ก.พ. 2563
20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 18913 7 ก.พ. 2563
21 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 18917 7 ก.พ. 2563
22 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 18916 30 ม.ค. 2563
23 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 18914 24 พ.ค. 2561
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 18934 26 ม.ค. 2561
25 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 18914 16 ต.ค. 2560
26 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 18917 12 ต.ค. 2560
27 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 18914 9 มิ.ย. 2560
28 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 18920 5 เม.ย. 2560
29 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 18915 22 ส.ค. 2559
30 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 18920 31 มี.ค. 2559
31 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 18919 24 มี.ค. 2559
32 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 18921 23 มี.ค. 2559
33 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 18/2558 18914 11 ธ.ค. 2558
34 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 18917 13 พ.ย. 2558
35 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 18916 13 พ.ย. 2558
36 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 18932 10 ก.ย. 2558
37 การประเมินผลการบริหารงาน 18913 5 ส.ค. 2558
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 18922 21 ก.ค. 2558
39 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 18918 26 พ.ค. 2558
40 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 18915 22 พ.ค. 2558
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 18916 21 พ.ค. 2558
42 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 18914 20 พ.ค. 2558
43 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 18917 19 พ.ค. 2558
44 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 18916 18 พ.ค. 2558
45 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 18916 18 เม.ย. 2558
46 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18916 23 มี.ค. 2558
47 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 18916 21 เม.ย. 2557
48 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 18917 17 มี.ค. 2557
49 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 18914 28 ก.พ. 2557
50 กิจกรรม 18912 12 ก.พ. 2557
51 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 18911 27 ม.ค. 2557
52 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 18929 25 ม.ค. 2557
53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 18929 13 ม.ค. 2557
54 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18926 6 ธ.ค. 2556
55 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18918 6 ธ.ค. 2556
56 ประชาสัมพันธ์ 18917 6 ธ.ค. 2556
57 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 18915 25 ก.ย. 2556
58 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 18913 15 ส.ค. 2556
59 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 18915 14 ส.ค. 2556
60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 18917 13 ส.ค. 2556
61 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 18909 3 ส.ค. 2556
62 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 18913 2 ส.ค. 2556
63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 18916 2 ส.ค. 2556
64 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 18930 8 ก.ค. 2556
65 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 18912 5 ก.ค. 2556
66 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 18916 3 ก.ค. 2556
67 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 18915 29 มิ.ย. 2556
68 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 18927 31 พ.ค. 2556
69 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19026 29 มี.ค. 2556
70 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 18914 4 มี.ค. 2556
71 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18963 2 มี.ค. 2556
72 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18912 23 ก.พ. 2556
73 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 18913 23 ก.พ. 2556
74 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19028 14 ก.พ. 2556
75 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 18913 13 ก.พ. 2556
76 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 18912 28 ม.ค. 2556
77 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18912 8 ม.ค. 2556
78 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18914 6 ม.ค. 2556
79 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 18913 6 ม.ค. 2556
80 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18899 6 ม.ค. 2556