ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 30 พ.ย. 2566
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ 472 20 พ.ย. 2566
3 ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 513 20 พ.ย. 2566
4 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City 52 8 พ.ย. 2566
5 นโยบายในการป้องกันการทุจริต No Gift Policy 104 27 ก.ย. 2566
6 อัพเดทหนังสือใหม่ และน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2566 285 23 ก.ย. 2566
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายจำรัส ด้วงดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ 124 19 ก.ย. 2566
8 โครงการอบรมการทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 677 18 ก.ย. 2566
9 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 103 6 ก.ย. 2566
10 อัพเดทหนังสือใหม่ และน่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 200 25 ส.ค. 2566
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac 1497 23 ส.ค. 2566
12 book Delivery 384 22 ส.ค. 2566
13 ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 478 17 ส.ค. 2566
14 รวมแหล่งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ thaiLIS 297 16 ส.ค. 2566
15 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตร 475 26 ก.ค. 2566
16 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 148 2 พ.ค. 2566
17 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 129 2 พ.ค. 2566
18 โปรแกรมวิเคราะห์ทางการวัดผล วิจัยและเลือกใช้สถิติ 209 1 พ.ค. 2566
19 การสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market 385 28 มี.ค. 2566
20 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ 315 28 มี.ค. 2566
21 การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point 379 28 มี.ค. 2566
22 หลักสูตร Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง 372 22 มี.ค. 2566
23 หนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 617 9 มี.ค. 2566
24 แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการ ยืม-คืน อัตโนมัติ และเว็บไซต์ OPAC 411 6 ก.พ. 2566
25 ร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ 485 20 ม.ค. 2566
26 ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง 634 10 พ.ย. 2565
27 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการห้ามมิให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 577 25 ต.ค. 2565
28 ประชาสัมพันธ์ งดใช้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศชั่วคราว 443 21 ต.ค. 2565
29 Google Scholar 1246 20 ก.ย. 2565
30 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต 486 16 ก.ย. 2565
31 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 585 29 ส.ค. 2565
32 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 486 19 ส.ค. 2565
33 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 484 19 ส.ค. 2565
34 การปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) 502 9 ส.ค. 2565
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา 1278 1 ก.ค. 2565
36 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 523 29 มิ.ย. 2565
37 บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4022 6 มิ.ย. 2565
38 PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล 954 31 พ.ค. 2565
39 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 565 11 พ.ค. 2565
40 แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 505 11 พ.ค. 2565
41 ประกาศปิดสำนักชั่วคราว 548 5 เม.ย. 2565
42 แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google 2747 4 เม.ย. 2565
43 ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai 2205 4 เม.ย. 2565
44 แจ้งปิดสำนักวิทยบริ​การ​ชั่วคราว​ เนื่องจากสถานการณ์​ covid-19​ 559 23 ก.พ. 2565
45 การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 587 15 มี.ค. 2565
46 วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1003 17 ก.พ. 2565
47 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 774 21 ม.ค. 2565
48 ประกาศ ยกเลิก google meet 810 6 ม.ค. 2565
49 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 19513 26 พ.ย. 2564
50 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 19837 25 พ.ย. 2564
51 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 19477 15 พ.ย. 2564
52 บริการ Google Workspace for Education 19747 1 พ.ย. 2564
53 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 19488 15 ก.ค. 2564
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19600 15 ก.ค. 2564
55 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 19468 12 ก.ค. 2564
56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 19434 10 ก.ค. 2564
57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 19419 8 ก.ค. 2563
58 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19403 26 มี.ค. 2563
59 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 19406 19 มี.ค. 2563
60 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 19413 19 มี.ค. 2563
61 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 19417 10 มี.ค. 2563
62 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 19431 3 มี.ค. 2563
63 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 19416 21 ก.พ. 2563
64 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19431 13 ก.พ. 2563
65 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 19465 7 ก.พ. 2563
66 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19402 7 ก.พ. 2563
67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19414 7 ก.พ. 2563
68 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19419 30 ม.ค. 2563
69 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 19410 24 พ.ค. 2561
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 19573 26 ม.ค. 2561
71 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 19419 16 ต.ค. 2560
72 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 19503 12 ต.ค. 2560
73 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 19393 9 มิ.ย. 2560
74 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 19420 5 เม.ย. 2560
75 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 19515 22 ส.ค. 2559
76 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 19447 31 มี.ค. 2559
77 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 19403 24 มี.ค. 2559
78 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 19401 23 มี.ค. 2559
79 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 19401 13 พ.ย. 2558
80 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 19411 13 พ.ย. 2558
81 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 19403 10 ก.ย. 2558
82 การประเมินผลการบริหารงาน 19385 5 ส.ค. 2558
83 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 19439 21 ก.ค. 2558
84 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 19418 26 พ.ค. 2558
85 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 19435 22 พ.ค. 2558
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 19395 21 พ.ค. 2558
87 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 19387 20 พ.ค. 2558
88 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 19401 19 พ.ค. 2558
89 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 19393 18 พ.ค. 2558
90 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 19416 18 เม.ย. 2558
91 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 19401 23 มี.ค. 2558
92 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 19391 21 เม.ย. 2557
93 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 19391 17 มี.ค. 2557
94 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 19383 28 ก.พ. 2557
95 กิจกรรม 19383 12 ก.พ. 2557
96 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19409 27 ม.ค. 2557
97 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 19398 25 ม.ค. 2557
98 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 19372 13 ม.ค. 2557
99 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19369 6 ธ.ค. 2556
100 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19360 6 ธ.ค. 2556
101 ประชาสัมพันธ์ 19355 6 ธ.ค. 2556
102 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 19362 25 ก.ย. 2556
103 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 19371 15 ส.ค. 2556
104 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 19367 14 ส.ค. 2556
105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 19359 13 ส.ค. 2556
106 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 19362 3 ส.ค. 2556
107 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 19374 2 ส.ค. 2556
108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 19355 2 ส.ค. 2556
109 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 19512 8 ก.ค. 2556
110 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 19358 5 ก.ค. 2556
111 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 19381 3 ก.ค. 2556
112 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 19397 29 มิ.ย. 2556
113 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 19385 31 พ.ค. 2556
114 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19480 29 มี.ค. 2556
115 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 19373 4 มี.ค. 2556
116 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19426 2 มี.ค. 2556
117 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19367 23 ก.พ. 2556
118 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19365 23 ก.พ. 2556
119 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19476 14 ก.พ. 2556
120 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19365 13 ก.พ. 2556
121 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19369 28 ม.ค. 2556
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19363 8 ม.ค. 2556
123 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19374 6 ม.ค. 2556
124 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19354 6 ม.ค. 2556
125 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18936 6 ม.ค. 2556