ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 Google Scholar 20 20 ก.ย. 2565
2 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต 26 16 ก.ย. 2565
3 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 45 29 ส.ค. 2565
4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 38 19 ส.ค. 2565
5 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 43 19 ส.ค. 2565
6 การปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) 45 9 ส.ค. 2565
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา 467 1 ก.ค. 2565
8 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 94 29 มิ.ย. 2565
9 บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 776 6 มิ.ย. 2565
10 PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล 270 31 พ.ค. 2565
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 94 11 พ.ค. 2565
12 แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 94 11 พ.ค. 2565
13 ประกาศปิดสำนักชั่วคราว 98 5 เม.ย. 2565
14 แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google 1528 4 เม.ย. 2565
15 ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai 410 4 เม.ย. 2565
16 แจ้งปิดสำนักวิทยบริ​การ​ชั่วคราว​ เนื่องจากสถานการณ์​ covid-19​ 112 23 ก.พ. 2565
17 การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 155 15 มี.ค. 2565
18 วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 392 17 ก.พ. 2565
19 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 222 21 ม.ค. 2565
20 ประกาศ ยกเลิก google meet 316 6 ม.ค. 2565
21 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 19077 26 พ.ย. 2564
22 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 19201 25 พ.ย. 2564
23 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 19052 15 พ.ย. 2564
24 บริการ Google Workspace for Education 19146 1 พ.ย. 2564
25 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 19034 15 ก.ค. 2564
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19181 15 ก.ค. 2564
27 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 19039 12 ก.ค. 2564
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 19026 10 ก.ค. 2564
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 19013 8 ก.ค. 2563
30 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19005 26 มี.ค. 2563
31 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 19001 19 มี.ค. 2563
32 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 19006 19 มี.ค. 2563
33 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 19012 10 มี.ค. 2563
34 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 19013 3 มี.ค. 2563
35 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 19007 21 ก.พ. 2563
36 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19018 13 ก.พ. 2563
37 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 19012 7 ก.พ. 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 18994 7 ก.พ. 2563
39 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19005 7 ก.พ. 2563
40 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19001 30 ม.ค. 2563
41 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 19000 24 พ.ค. 2561
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 19024 26 ม.ค. 2561
43 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 19006 16 ต.ค. 2560
44 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 18995 12 ต.ค. 2560
45 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 18995 9 มิ.ย. 2560
46 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 19003 5 เม.ย. 2560
47 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 19082 22 ส.ค. 2559
48 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 19002 31 มี.ค. 2559
49 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 19000 24 มี.ค. 2559
50 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 18999 23 มี.ค. 2559
51 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 18993 13 พ.ย. 2558
52 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 18995 13 พ.ย. 2558
53 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 19006 10 ก.ย. 2558
54 การประเมินผลการบริหารงาน 18984 5 ส.ค. 2558
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 18994 21 ก.ค. 2558
56 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 18997 26 พ.ค. 2558
57 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 19007 22 พ.ค. 2558
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 18990 21 พ.ค. 2558
59 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 18989 20 พ.ค. 2558
60 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 18993 19 พ.ค. 2558
61 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 18995 18 พ.ค. 2558
62 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 18987 18 เม.ย. 2558
63 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 18994 23 มี.ค. 2558
64 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 18988 21 เม.ย. 2557
65 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 18994 17 มี.ค. 2557
66 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 18989 28 ก.พ. 2557
67 กิจกรรม 18989 12 ก.พ. 2557
68 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 18991 27 ม.ค. 2557
69 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 19001 25 ม.ค. 2557
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 18998 13 ม.ค. 2557
71 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18993 6 ธ.ค. 2556
72 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 18988 6 ธ.ค. 2556
73 ประชาสัมพันธ์ 18985 6 ธ.ค. 2556
74 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 18985 25 ก.ย. 2556
75 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 18981 15 ส.ค. 2556
76 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 18983 14 ส.ค. 2556
77 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 18986 13 ส.ค. 2556
78 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 18980 3 ส.ค. 2556
79 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 18990 2 ส.ค. 2556
80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 18984 2 ส.ค. 2556
81 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 19131 8 ก.ค. 2556
82 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 18980 5 ก.ค. 2556
83 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 18986 3 ก.ค. 2556
84 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 18994 29 มิ.ย. 2556
85 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 19006 31 พ.ค. 2556
86 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19108 29 มี.ค. 2556
87 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 18987 4 มี.ค. 2556
88 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19038 2 มี.ค. 2556
89 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18985 23 ก.พ. 2556
90 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 18982 23 ก.พ. 2556
91 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19097 14 ก.พ. 2556
92 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 18981 13 ก.พ. 2556
93 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 18986 28 ม.ค. 2556
94 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18989 8 ม.ค. 2556
95 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18981 6 ม.ค. 2556
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 18981 6 ม.ค. 2556
97 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18914 6 ม.ค. 2556