ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 30 2 พ.ค. 2566
2 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 27 2 พ.ค. 2566
3 โปรแกรมวิเคราะห์ทางการวัดผล วิจัยและเลือกใช้สถิติ 50 1 พ.ค. 2566
4 การสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market 182 28 มี.ค. 2566
5 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ 176 28 มี.ค. 2566
6 การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point 172 28 มี.ค. 2566
7 หลักสูตร Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง 200 22 มี.ค. 2566
8 หนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566 423 9 มี.ค. 2566
9 แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการ ยืม-คืน อัตโนมัติ และเว็บไซต์ OPAC 330 6 ก.พ. 2566
10 ร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ 354 20 ม.ค. 2566
11 ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง 517 10 พ.ย. 2565
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการห้ามมิให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 455 25 ต.ค. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ งดใช้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศชั่วคราว 378 21 ต.ค. 2565
14 Google Scholar 1014 20 ก.ย. 2565
15 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต 398 16 ก.ย. 2565
16 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 432 29 ส.ค. 2565
17 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 398 19 ส.ค. 2565
18 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 403 19 ส.ค. 2565
19 การปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) 423 9 ส.ค. 2565
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา 1083 1 ก.ค. 2565
21 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 448 29 มิ.ย. 2565
22 บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2498 6 มิ.ย. 2565
23 PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล 807 31 พ.ค. 2565
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 477 11 พ.ค. 2565
25 แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 437 11 พ.ค. 2565
26 ประกาศปิดสำนักชั่วคราว 476 5 เม.ย. 2565
27 แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google 2542 4 เม.ย. 2565
28 ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai 1412 4 เม.ย. 2565
29 แจ้งปิดสำนักวิทยบริ​การ​ชั่วคราว​ เนื่องจากสถานการณ์​ covid-19​ 488 23 ก.พ. 2565
30 การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 514 15 มี.ค. 2565
31 วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 870 17 ก.พ. 2565
32 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 647 21 ม.ค. 2565
33 ประกาศ ยกเลิก google meet 719 6 ม.ค. 2565
34 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 19437 26 พ.ย. 2564
35 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 19693 25 พ.ย. 2564
36 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 19402 15 พ.ย. 2564
37 บริการ Google Workspace for Education 19611 1 พ.ย. 2564
38 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 19393 15 ก.ค. 2564
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19536 15 ก.ค. 2564
40 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 19393 12 ก.ค. 2564
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 19370 10 ก.ค. 2564
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 19350 8 ก.ค. 2563
43 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19338 26 มี.ค. 2563
44 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 19341 19 มี.ค. 2563
45 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 19340 19 มี.ค. 2563
46 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 19350 10 มี.ค. 2563
47 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 19357 3 มี.ค. 2563
48 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 19350 21 ก.พ. 2563
49 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19361 13 ก.พ. 2563
50 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 19371 7 ก.พ. 2563
51 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19332 7 ก.พ. 2563
52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19345 7 ก.พ. 2563
53 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19351 30 ม.ค. 2563
54 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 19342 24 พ.ค. 2561
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 19371 26 ม.ค. 2561
56 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 19346 16 ต.ค. 2560
57 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 19338 12 ต.ค. 2560
58 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 19328 9 มิ.ย. 2560
59 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 19342 5 เม.ย. 2560
60 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 19449 22 ส.ค. 2559
61 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 19347 31 มี.ค. 2559
62 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 19337 24 มี.ค. 2559
63 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 19335 23 มี.ค. 2559
64 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 19332 13 พ.ย. 2558
65 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 19330 13 พ.ย. 2558
66 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 19338 10 ก.ย. 2558
67 การประเมินผลการบริหารงาน 19318 5 ส.ค. 2558
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 19345 21 ก.ค. 2558
69 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 19339 26 พ.ค. 2558
70 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 19365 22 พ.ค. 2558
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 19325 21 พ.ค. 2558
72 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 19320 20 พ.ค. 2558
73 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 19327 19 พ.ค. 2558
74 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 19329 18 พ.ค. 2558
75 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 19323 18 เม.ย. 2558
76 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 19330 23 มี.ค. 2558
77 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 19323 21 เม.ย. 2557
78 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 19328 17 มี.ค. 2557
79 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 19318 28 ก.พ. 2557
80 กิจกรรม 19317 12 ก.พ. 2557
81 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19331 27 ม.ค. 2557
82 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 19333 25 ม.ค. 2557
83 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 19315 13 ม.ค. 2557
84 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19310 6 ธ.ค. 2556
85 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19301 6 ธ.ค. 2556
86 ประชาสัมพันธ์ 19300 6 ธ.ค. 2556
87 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 19302 25 ก.ย. 2556
88 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 19299 15 ส.ค. 2556
89 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 19298 14 ส.ค. 2556
90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 19301 13 ส.ค. 2556
91 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 19301 3 ส.ค. 2556
92 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 19315 2 ส.ค. 2556
93 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 19300 2 ส.ค. 2556
94 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 19449 8 ก.ค. 2556
95 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 19301 5 ก.ค. 2556
96 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 19315 3 ก.ค. 2556
97 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 19326 29 มิ.ย. 2556
98 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 19325 31 พ.ค. 2556
99 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19424 29 มี.ค. 2556
100 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 19316 4 มี.ค. 2556
101 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19367 2 มี.ค. 2556
102 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19305 23 ก.พ. 2556
103 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19304 23 ก.พ. 2556
104 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19419 14 ก.พ. 2556
105 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19304 13 ก.พ. 2556
106 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19306 28 ม.ค. 2556
107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19304 8 ม.ค. 2556
108 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19310 6 ม.ค. 2556
109 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19298 6 ม.ค. 2556
110 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18928 6 ม.ค. 2556