ลำดับ ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ชม วันที่โพส
1 ร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ 10 20 ม.ค. 2566
2 ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง 161 10 พ.ย. 2565
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการห้ามมิให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 112 25 ต.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ งดใช้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศชั่วคราว 77 21 ต.ค. 2565
5 Google Scholar 467 20 ก.ย. 2565
6 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต 103 16 ก.ย. 2565
7 โครงการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 126 29 ส.ค. 2565
8 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ 103 19 ส.ค. 2565
9 ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ 105 19 ส.ค. 2565
10 การปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) 113 9 ส.ค. 2565
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา 653 1 ก.ค. 2565
12 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 148 29 มิ.ย. 2565
13 บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1591 6 มิ.ย. 2565
14 PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล 448 31 พ.ค. 2565
15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 174 11 พ.ค. 2565
16 แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ 145 11 พ.ค. 2565
17 ประกาศปิดสำนักชั่วคราว 177 5 เม.ย. 2565
18 แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google 2142 4 เม.ย. 2565
19 ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai 654 4 เม.ย. 2565
20 แจ้งปิดสำนักวิทยบริ​การ​ชั่วคราว​ เนื่องจากสถานการณ์​ covid-19​ 188 23 ก.พ. 2565
21 การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 214 15 มี.ค. 2565
22 วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 518 17 ก.พ. 2565
23 บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565 310 21 ม.ค. 2565
24 ประกาศ ยกเลิก google meet 403 6 ม.ค. 2565
25 อบรม หลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา 19138 26 พ.ย. 2564
26 บริการ office365 สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฟรี 19306 25 พ.ย. 2564
27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น 19103 15 พ.ย. 2564
28 บริการ Google Workspace for Education 19265 1 พ.ย. 2564
29 เรียญเชิญอาจารย์​ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Office365 และ Microsoft Teams เพื่อใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงาน 19087 15 ก.ค. 2564
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 19247 15 ก.ค. 2564
31 ขอเชิญอาจารย์​ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน 19090 12 ก.ค. 2564
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 19080 10 ก.ค. 2564
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย #Googleclassroom และ #Microsoftteams” 19061 8 ก.ค. 2563
34 ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19051 26 มี.ค. 2563
35 การสร้างข้อสอบด้วยGoogleForm 19050 19 มี.ค. 2563
36 บริการจองห้องสอนสดออนไลน์(Live) 19053 19 มี.ค. 2563
37 เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ 19060 10 มี.ค. 2563
38 ป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19 19063 3 มี.ค. 2563
39 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 19052 21 ก.พ. 2563
40 แนะนำและคัดเลือกหนังสือ และ e-Book เข้าห้องสมุดหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19067 13 ก.พ. 2563
41 ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า 19064 7 ก.พ. 2563
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19043 7 ก.พ. 2563
43 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19053 7 ก.พ. 2563
44 แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน 19047 30 ม.ค. 2563
45 โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 19048 24 พ.ค. 2561
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” 19070 26 ม.ค. 2561
47 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน แนะนำรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดกลาง 19055 16 ต.ค. 2560
48 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education 19046 12 ต.ค. 2560
49 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 19040 9 มิ.ย. 2560
50 โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 19050 5 เม.ย. 2560
51 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" 19160 22 ส.ค. 2559
52 ขอแสดงความยินดีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักฯ 19053 31 มี.ค. 2559
53 ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข 19047 24 มี.ค. 2559
54 เครื่องพิมพ์ไวนิลเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มีค. 59 19048 23 มี.ค. 2559
55 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องสมุุดมีชีวิตโครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีลอยกระทง : เรื่องเล่าจากพระจันทร์ 19043 13 พ.ย. 2558
56 ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบส่งเกรดออนไลน์และระบบประเมินออนไลน์ 19040 13 พ.ย. 2558
57 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) 19053 10 ก.ย. 2558
58 การประเมินผลการบริหารงาน 19033 5 ส.ค. 2558
59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” 19045 21 ก.ค. 2558
60 เชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการใช้สื่อ eDLTV" ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 พ.ค.2558 19046 26 พ.ค. 2558
61 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2558 19062 22 พ.ค. 2558
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 19035 21 พ.ค. 2558
63 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานหอสมุดกลาง 19033 20 พ.ค. 2558
64 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 19039 19 พ.ค. 2558
65 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะสายงานบริหารและธุรการ 19044 18 พ.ค. 2558
66 งานรื่นเริงวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2558 19035 18 เม.ย. 2558
67 วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 19042 23 มี.ค. 2558
68 โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย 19037 21 เม.ย. 2557
69 โครงการบริการวิชาการเรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน 19040 17 มี.ค. 2557
70 พระราชทานเข็มพระนาม สธ. 19031 28 ก.พ. 2557
71 กิจกรรม 19031 12 ก.พ. 2557
72 พิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 19034 27 ม.ค. 2557
73 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 และการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "เมืองมะขามหวานเกมส์" ประจำปี 2557 19043 25 ม.ค. 2557
74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning 19031 13 ม.ค. 2557
75 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19027 6 ธ.ค. 2556
76 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 19021 6 ธ.ค. 2556
77 ประชาสัมพันธ์ 19019 6 ธ.ค. 2556
78 ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN 19021 25 ก.ย. 2556
79 โครงงการอบรมการใช้งาน Microsoft Office2013 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 19015 15 ส.ค. 2556
80 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning (eDL-square) ในระดับประถมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 19017 14 ส.ค. 2556
81 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด สื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Leraning (eDL-Square) 19019 13 ส.ค. 2556
82 โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)" 19015 3 ส.ค. 2556
83 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศและการออกแบบเบื้องต้น ปีการศึกษา 2556" วันที่ 30-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2556 19026 2 ส.ค. 2556
84 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ " วันที่ 1 สิงหาคม 2556 19018 2 ส.ค. 2556
85 ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 ก.ค. 2556 19167 8 ก.ค. 2556
86 งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 19014 5 ก.ค. 2556
87 สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 19030 3 ก.ค. 2556
88 กำหนดการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 19033 29 มิ.ย. 2556
89 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 19043 31 พ.ค. 2556
90 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556 19143 29 มี.ค. 2556
91 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 /2556 19026 4 มี.ค. 2556
92 ประกาศผลการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19074 2 มี.ค. 2556
93 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19020 23 ก.พ. 2556
94 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19023 23 ก.พ. 2556
95 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19134 14 ก.พ. 2556
96 รายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งงตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19021 13 ก.พ. 2556
97 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2556 19022 28 ม.ค. 2556
98 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19022 8 ม.ค. 2556
99 ทำบุญปีใหม่และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ 19017 6 ม.ค. 2556
100 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19016 6 ม.ค. 2556
101 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2555 18923 6 ม.ค. 2556