ประธานกรรมการ

Team Image

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

Team Image

นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

Team Image

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Team Image

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Team Image

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Team Image

ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

รองผู้อำนวยการ

Team Image

ผศ.เจษฎาพร ปาคำวัง

ผู้แทนรองคณบดี

Team Image

นางมัทนา จันทร์ศรี

ผู้แทนบุคลากร

เลขานุการ

Team Image

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ