ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล


 โพสต์เมื่อ 30 พ.ย. 2566 /   เปิดดู 4181

 

 

           หน่วยศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหน่วยที่อยู่ภายใต้งานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานให้กับุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Development Service)

       บริการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เป็นระบบที่สามารถลงนามอนุมัติด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากที่ใดก็ได้ช่วยลดความซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาการทำงาน ลดการใช้กระดาษสามารถสืบค้นได้ง่ายแสดงรายงานได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น

 • ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบประชุมออนไลน์

 • ระบบการสร้างแบบประเมินโครงการ

 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

บริการอบรมและพัฒนานวัตกรรมด้านIoT (Internet of Things Service)

         บริการอบรมและพัฒนานวัตกรรมด้าน Ioเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเข้าสู่การเป็น Smart City การนำ Ioมาใช้ในการควบคุมเป็นการส่งเสริมการประหยัดการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งสะดวกในการปิด/เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านมือถือแม้อยู่ต่างสถานที่ห่างไกลสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดของไฟฟ้าได้ ทำให้เกิดความสะดวกและตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทันที ระบบ IoT ที่สามารถอบรมและพัฒนา เช่น

 • ระบบควบคุมการปิด / เปิด ไฟถนนและหลอดไฟ ภายในอาคาร

 • ระบบควบคุมการปิด / เปิด เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ

 • ระบบรดน้ำและให้ปุ๋ยพืชอัจฉริยะ

 

 

บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Couseling Service)

        ให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศร่วมวิเคราะห์และออกแบบระบบรูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และวางโครงสร้างเครือข่ายกำหนดแนวทางการทำงานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

 

บริการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy Training)

     จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตร เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนหรือประชาชนที่สนใจได้รับการ Reskill UpSkill NewSkill เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • อบรมและประเมินสมรรถนะและทักษะดิจิทัลด้วยชุดข้อสอบ IC3 Digital Literacy ที่รองรับมาตรฐานระดับสากล

 • อบรมและประเมินสมรรถนะและทักษะดิจิทัลด้วยชุดข้อสอบ PCRU Digital Literacy ที่รองรับมาตรฐานระดับมหาวิทยาลัยฯ 

 

บริการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (Skills for Training)

        จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตร ให้รองรับกับบุคลากรภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและเกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิผลของงานที่ตนรับผิดชอบสูงสุดต่อองค์กร ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ เช่น

 • หลักสูตร “การใช้งาน Metaverse”

 • หลักสูตร “การสร้างรายได้เสริมทางออนไลน์”

 • หลักสูตร “การสร้างชั้นเรียนให้ Interactive”

 • หลักสูตร “IoT“