ผู้อำนวยการ

Team Image

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการ

Team Image

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

Team Image

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

Team Image

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

Team Image

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ

รองผู้อำนวยการฯ

ฝ่ายงานหอสมุดกลาง

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Team Image

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างาน

Team Image

นางณัฐยา สุโนพันธ์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Team Image

นางมัทนา จันทร์ศรี

หัวหน้างานหอสมุดกลาง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Team Image

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์

หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Team Image

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา

หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานบริหารและธุรการ

Team Image

นางรัตนา ชมมัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Team Image

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Team Image

นายประสงค์ อุ่นคำยี่

พนักงานธุรการ2

Team Image

นางสำริศ อินทรส

พนักงานอาคาร

Team Image

นายไพโรจน์ ใจใหญ่

พนักงานสถานที่

Team Image

นางสกาวเดือน อ่อนโอน

พนักงานอาคาร

Team Image

นางธนพร แสนลัด

พนักงานอาคาร

Team Image

นางสาวมัลลิกา งามเอี่ยม

พนักงานอาคาร

งานหอสมุดกลาง

Team Image

นายจำรัส ด้วงดี

บรรณารักษ์

Team Image

นายขวัญชัย บุญทองเถิง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Team Image

นางสังเวียน จินดา

บรรณารักษ์

Team Image

นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ

นักเอกสารสนเทศ

Team Image

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

Team Image

นางโชติกา โสดา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

Team Image

นางสาวดวงกมล วังคีรี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

Team Image

นายทองสุก คำตะพล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายไพบูลย์ กันยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายหรรษธร ขวัญหอม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายชัยมงคล แก้วสี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ

พนักงานทั่วไป

งานบริการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายวิเศษ เกตุดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายอภิรักษ์ อุ่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Team Image

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Team Image

นายออมสิน พรมแก้ว

วิศวกรสื่อสาร

Team Image

นางสาวดวงใจ คำทิพย์

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Team Image

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์