โครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 341


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดโครงการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวว่าเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจการรับบริการว่ามีคุณภาพให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไป