โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 370


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไซยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรของสำนัก ร่วมต้อนรับ คณะติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือนของสำนักฯ ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์อัจรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในโครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก เพื่อติดตามผลการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนัก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ