การประชุมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 430


อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุม "แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม" และ การประชุม"การเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดรศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา