ารนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 344


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการห้องเรียน 4.0 สู่ความเป็นเลิศ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลการสอน E-Record เพื่อรองรับการเรียนในระบบ E-Learning จากบริษัทคอมพิวเตอร์แลนด์โอเอจำกัด โดย ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี เป็นประธาน