การประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต Integrity& Transparency2Assessment :ITA

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 367


บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency2Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อคำถามแบบสำรวจ EB9 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แสดงถึงการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน