เปิดให้บริการห้องสมุดกฏหมาย

วันที่โพส 13 มิ.ย. 2561 ผู้ชม 413


หอสมุดกลางได้จัดทำห้องหนังสือกฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทหนังสือ ตำรา ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เช่น ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในห้องได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งอ่านค้นคว้า เครื่องปรับอากาศ ไว้บริการให้กับผู้รับบริการ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูลห้องสมุด ได้ที่ http://opac.pcru.ac.th/main/index.aspx